Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Đảng Cộng sản Việt Nam, Người là niềm tin tất thắng.

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh nắng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đới. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm. Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới. Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời. Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi. Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó tiến lên đi theo Đảng, bang giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”.
            Vâng, những lời trên là những lời trong bài hát “Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân”. Nó chứa đựng và toát lên bao nhiêu nỗi niềm, chứa đựng những điều tốt đẹp nhất mà nhân dân Việt Nam ta muốn giành tặng cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
            “Đảng là mùa xuân, Đảng là người mẹ hiền”, Đảng dẫn dắt nhân dân, dân tộc Việt Nam trải qua biết bao chông gai, thử thách để có được đất Việt Nam phát triển như ngày hôm nay. Đảng xứng đáng nhận được những lời ca ngợi tốt đẹp nhất từ những người con đất Việt, Đảng đã cho nhân dân Việt Nam tất cả: Độc lập, tự do, dân chủ, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ ngày có Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã có mùa xuân, có ánh sáng soi rọi thoát khỏi con đường tăm tối mà thực dân, đế quốc đã gây ra, Đảng trở thành người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đưa nhân dân ta đến mọi thắng lợi. Từ ngày ra đời cho đến nay đã hơn 80 năm trôi qua, trong quãng thời gian gần một thế kỷ ấy Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng là những ngọn cờ đầu trong mọi lĩnh vực quan trọng của đất nước.
          Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện luôn luôn phấn đấu, hi sinh không biết mệt mỏi vì độc lập dân tộc, vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng,  đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, có quan hệ rộng và ngày càng có vị thế trên trường quốc tế.
Con đường của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn trải qua đầy gian nan thử thách, nhưng Đảng ta luôn tin vào con đường “xã hội chủ nghĩa” mà mình đã chọn, đã và đang thực hiện con đường đó đi đúng hướng, những thành quả đạt được từ khi Đảng ra đời cho đến nay quá rõ ràng mà không một thế lực thù địch nào có thể bóp méo được. Có nhiều lý do đi đến sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam như: con đường Đảng đã chọn là đúng hướng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng một điều vô cùng quan trọng dẫn đến thành công đó bởi đơn gian vì từ khi Đảng ra đời cho đến nay Đảng luôn “lấy dân làm gốc”, dựa vào nhân dân để dẫn dắt con đường mình đã chọn. Đảng tin dân và nhân dân cũng luôn luôn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự kết hợp đó đã tạo thành một khối đoàn kết thống nhất toàn dân, một sức mạnh chính nghĩa mà không một tên đế quốc cũng như các thế lực thù địch, phản động nào có thể phá vỡ, lấn át được. Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự dẫn dắt, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn luôn dương cao ngọn cờ “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc từ đó phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trước tiên từ khi thành lập, Đảng đã tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân đi theo cách mạng và đến mùa thu lịch sử năm 1945, chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật và chính quyền phong kiến bù nhìn. Ngày 2.9.1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản “tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đó đưa nhân dân, dân tộc Việt Nam từ kiếp nô lệ trở thành những người chủ thật sự của đất nước. Năm 1946,thực dân Pháp đã quay lại với âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai, trong bối cảnh hết sức nguy cấp đó Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đã giữ vững, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân qua đó lãnh đạo nhân dân Việt Nam qua cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm và kết thúc là “chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đưa Việt Nam thoát khỏi sự xâm lăng của thực dân Pháp.
 Dù kẻ thù lì lợm, quyết xâm lược bằng được nước ta, sau thực dân Pháp là đế quốc Mỹ - tên đế quốc hung mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ nhảy vào xâm lược Việt Nam. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta quyết không sợ, khi đó “khối đại đoàn kết toàn dân càng được giữ vững, tăng cường và phát huy hơn nữa”, niềm tin của nhân dân Việt Nam vào Đảng ngày càng được nâng cao, Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, nhân dân cũng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nhân dân Miền Bắc hăng say sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, là hậu phương vững chắc để nhân dân miền Nam yên tâm, quyết tâm chiến đấu với kẻ thù. Dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lăng. Kết quả của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đó là Mỹ đã phải cút, Ngụy đã phải nhào. Lời của Bác tiên tri chính nghĩa đã giành thắng lợi “Kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất nhất định thành công” và nó đã trở thành sự thật. Thông qua chiến thắng đó thì Việt Nam trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, của sự đoàn kết toàn dân tộc. Thắng lợi đó còn thể hiện tư tưởng vĩ đại của Hồ Chí Minh, bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo sang suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm của dân tộc Việt Nam mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp.
Sau thắng lợi lịch sử mùa xuân năm 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân đi theo con đường mình đã chọn, nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa cách mạng, chủ nghĩa dân tộc, lấy sức mạnh của quần chúng nhân dân làm nền tảng để khôi phục kinh tê, khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, tiếp bước con đường Hồ chủ tịch đã chọn, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm tiếp theo Đảng đã lãnh đạo đất nước, nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới phía Băc và phía Tây Nam của Tổ quốc, đẩy lùi quân xâm lăng.
Cuối thập niên 70 và thập niên 80 củ thế kỷ XX. Ngoài nước, trong lúc nhiều nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng trầm trọng, Đảng Cộng sản vag giai cấp công nhân ở các nước này đã dần mất vai trò lãnh đạo của mình. Trong nước thì các thế lực thù địch luôn có ý đồ lợi dụng những sai lầm khiếm khuyết của Đảng đẩy mạnh việc xuyên tạc, công kích Đảng quyết liệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội ở Việt Nam. Trong cơn bão khủng hoảng đó, Đảng ta vẫn đứng vững, vẫn cầm lái con thuyền cách mạng đi đúng hướng bởi một lẽ Đảng luôn  biết nhìn lại mình, dám phê bình và tự phê bình những gì sai trái, tự chỉnh đốn mình, để ngày một vững mạnh, trưởng thành hơn và không để rơi sâu vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng trong khối xã hội chủ nghĩa. Đảng biết cách đổi mới tư duy, sang tạo trong vai trò lãnh đạo của mình, biết lấy dân làm gốc, tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân, nhân dân cũng tin vào Đảng để đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn. Có những lúc Đảng cũng mắc sai lầm , vấp ngã nhưng qua đó Đảng đã nhìn nhận ra vấn đề của mình, từ đó rút ra những bài học vô cùng quý giá để Đảng có những bước tiến vững chắc về sau.
Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới hơn một phần tư thế kỷ qua đã và đang mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng cho đất nước và nhân dân, dân tộc Việt Nam. Những thắng lợi đã đạt được đã khẳng định một điều con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là đúng đắn, là sang suốt. Rất nhiều chông gai, thử thách đang chờ đợi chúng ta trên con đường ấy nhưng nó không làm cho Đảng ta, nhân dân ta nao núng, không đi chệch con đường mình đã chọn.
Với vai trò lãnh đạo của mình, Đảng đã lãnh đạo nhân dân qua nhiều gian nan, thử thách, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhân dân đói kém, thiếu lương thực trầm trọng thì cho đến ngày hôm nay Việt Nam đã là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhân dân được sống trong cuộc sống ấm no, yên bình. Có được những thành công như vậy, không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả bè bạn quốc tế cũng phải thừa nhân nhờ đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính mà không một thế lực thù địch nào có thể lấn át, xuyên tạc những luận điệu vô cắn cứ, chỉ trích Đảng được.
Những thắng lợi đạt được sẽ tạo tiền đề để Đảng ta, nhân dân dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc, Việt Nam từng bước trở thành một nước công nghiệp phát triển, ngày càng có vị thế cao và là hình ảnh đẹp với cộng đồng quốc tế.
Đảng luôn là niềm tin tất thắng của chúng ta, hãy tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng  và con đường mà Đảng đã chọn. Mỗi chúng ta cần chung tay góp một phần công sức nhỏ của mình cùng Đảng và Nhà nước ta xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp. Tin tưởng rằng  trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ đi lên thành công chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam sẽ có một cuộc sống hòa bình, ổn định, tươi đẹp.

Hoàng Trường! - Trích Từ Dân Lầm Than


75 Nhận Xét :

 1. Lịch sử đã cho ta thấy rõ ràng được vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Vì vậy, cần đặt niềm tin trung thành mãi mãi với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản sẽ đưa nước ta tiến tới XHCN quang vinh

  Trả lờiXóa
 2. Thực sự có cái nhìn khách quan thì lịch sử đã chứng minh đầy đủ về sự lãnh đạo tài ba, và công cuộc tiến lên chủ nghĩa xã hội thì chỉ có Đảng CS mới có thể làm đươc.

  Trả lờiXóa
 3. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố, Đảng cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.
  Và lịch sử đã chứng minh chỉ có sự lãnh đạo của Đảng thì chúng ta mới được độc lập tự do và hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 4. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận

  Trả lờiXóa
 5. lịch sử và thực tế đã chứng minh Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng vĩ đại vì đất nước vì nhân dân, Đảng chính là niềm tin tất thắng trong tim mỗi người dân Việt Nam, đó là chân lý là sự thực hiển nhiên

  Trả lờiXóa
 6. ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng cộng sản Việt nam muôn năm, Đảng cộng sản Việt nam quang vinh mãi mãi sáng chói trong mỗi trái tim con người Việt nam, chúng ta nguyện gìn giữ và bảo vệ Đảng vì Chỉ có Đảng mới mang lại cho ta ấm no, hạnh phúc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng sản mãi là ánh sáng chiếu sáng trong trái tim tôi và bao thế hệ người con đất Việt, vì Đảng cho tôi hạnh phúc, ấm no, cuộc sống hòa bình để phát triển.

  Trả lờiXóa
 9. Chính tôi, không phải nhiều lúc không bâng khuâng trước những đổi thay chóng mặt khó hình dung của thế sự, của dòng đời muôn ngả. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến tấm gương của những người cộng sản tiền bối đã có công xây dựng đất nước này và mang lại cuôc sống ấm no cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho mọi hành động của tuổi trẻ, tuổi trẻ tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào kỷ luật của Đảng thông qua việc phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên để trở thành những con người tiên tiến, biết cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 11. Bản thân tôi tuy chưa là Đảng viên, nhưng tôi vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó, mình được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi hiểu rằng trở thành một đảng viên có nghĩa là tôi phải không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện. Dù trước mắt tôi còn rất nhiều những khó khăn, thử thách, nhưng có lẽ chính những khó khăn, thử thách đó sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện bản thân.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng mãi là niềm tin, một niềm tin son sắt của tôi. Xin mượn câu nói của người đoàn viên đầu tiên – anh hùng Lý Tự Trọng thay cho lời kết: “Con đường của thanh niên không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng” và mỗi ngày được sống tôi tự nhủ mình sẽ sống, sẽ hành động như những người cộng sản kiên trung, bất khuất; vì chính nghĩa; vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 13. Lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc đã hình thành nên trong tôi hình ảnh người đảng viên thật tuyệt vời. Do đó, một niềm tin mãnh liệt về Đảng đã dần hình thành trong tôi từ lúc nào không hay. Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong mắt tôi Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng tiên phong chân chính, là niềm tin của tôi.

  Trả lờiXóa
 14. Đảng luôn là niềm tin và hi vọng của nhân dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường Đảng và Bác đã trọn.

  Trả lờiXóa
 15. Dù vẫn còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, những nhiệm vụ phức tạp khó khăn mà Đảng đang phải đương đầu nhưng với bản chất đại diện cho nhân dân lao động trong xã hội, với mục đích cao cả, Đảng đã không ngừng kiện toàn bộ máy, nâng chất cán bộ lãnh đạo để xứng đáng với vai trò mà đất nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

  Trả lờiXóa
 16. Tuy tôi sinh ra khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, nhưng tôi vẫn có thể hình dung được sự chiến đấu anh hùng, dũng cảm của thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc ngày qua qua các tác phẩm văn học mà cha tôi – một người lính bộ đội cụ Hồ đã để lại. Tôi rất cảm kích trước những Đảng viên tuổi đời còn rất trẻ, đã phấn đấu vì mục đích cao cả là bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước bằng những chiến công lẫy lừng để có thể vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế tôi luôn tin tưởng vào Đảng cũng như các thế hệ Đảng viên lớp chú bác, lớp Đảng viên trẻ hôm nay và mai sau.

  Trả lờiXóa
 17. Theo năm tháng, sự ngưỡng mộ của tôi về Đảng cứ lớn dần theo từ Đảng. Đảng đến với từng con người, nâng họ lên, xếp họ vào đội ngũ đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Bên Đảng con người không cảm thấy mình bé đi, mà trái lại thấy mình lớn hơn lên, mạnh hơn lên, trở thành nghị lực và niềm tin, khi ta đứng bên vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 18. Chúng ta là một, là riêng, là thứ nhất
  là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng cộng sản Việt nam Điều đó mãi mãi là niềm tin bất diệt trong mỗi con người Việt.

  Trả lờiXóa
 19. Đảng là niềm tin, là khát vọng, là quang vinh , là muôn năm… Tôi tự hào khi có Đảng

  Trả lờiXóa
 20. Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc chúng ta khỏi ách áp bức, bóc lột, xây dựng nước ta là nước tự chủ, độc lập, sánh ngang với các nước khác trên thế giới!

  Trả lờiXóa
 21. Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng tiên phong cho giai cấp Công nhân và nông dân. Người là niềm tin chiến thắng, Người là tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 22. Đảng luôn là niềm tin tất thắng!

  Trả lờiXóa
 23. Đảng đã lãnh đạo nhân dân qua nhiều gian nan, thử thách, từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhân dân đói kém, thiếu lương thực trầm trọng thì cho đến ngày hôm nay Việt Nam đang phát triển hội nhập với thế giới. Cuộc sống người dân đã thay đổi rõ rệt

  Trả lờiXóa
 24. Con đường của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn trải qua đầy gian nan thử thách, nhưng Đảng ta luôn tin vào con đường “xã hội chủ nghĩa” mà mình đã chọn, đã và đang thực hiện con đường đó đi đúng hướng, những thành quả đạt được từ khi Đảng ra đời cho đến nay quá rõ ràng mà không một thế lực thù địch nào có thể bóp méo được.

  Trả lờiXóa
 25. Hiện nay Đảng viên tuổi đời còn rất trẻ, đã phấn đấu vì mục đích cao cả là bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước bằng những chiến công lẫy lừng để có thể vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế chúng tôi luôn tin tưởng vào Đảng cũng như các thế hệ Đảng viên lớp chú bác, lớp Đảng viên trẻ hôm nay và mai sau.

  Trả lờiXóa
 26. Đảng đại diện cho lợi ích hợp pháp của nhân dân, Đảng lãnh đạo nhân dân cùng nhau xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi vì phần lớn thời gian nước nhà chìm trong chiến tranh vì vậy bây giờ là lúc chúng ta cần sự ổn định để phát triển đất nước mà muốn như vậy thì phải có sự thống nhất đồng lòng từ trên xuống dưới và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải là lực lượng lãnh đạo duy nhất

  Trả lờiXóa
 27. Với sự lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta đã dành biết bao nhiêu thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đưa nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo, sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 28. Dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lăng. Kết quả của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đó là Mỹ đã phải cút, Ngụy đã phải nhào. Lời của Bác tiên tri chính nghĩa đã giành thắng lợi “Kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất nhất định thành công” và nó đã trở thành sự thật.

  Trả lờiXóa
 29. "Đảng đã cho ta một mùa xuân" theo mình thì rất nhiều mùa xuân mà quanh năm luôn ấy chứ đâu phải chỉ một mùa. Công lao to lớn của Bác và của Đảng sao mà kể hết được. Nói chúng đất nước được thống nhất và đòi lại được tự do độc lập là nhờ ơn của Đảng và Bác Hồ

  Trả lờiXóa
 30. Đảng tin dân và nhân dân cũng luôn luôn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự kết hợp đó đã tạo thành một khối đoàn kết thống nhất toàn dân, một sức mạnh chính nghĩa mà không một tên đế quốc cũng như các thế lực thù địch, phản động nào có thể phá vỡ, lấn át được

  Trả lờiXóa
 31. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi. Thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sáng tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó tiến lên đi theo Đảng, bang giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”.

  Trả lờiXóa
 32. Niềm tin ấy được tạo ra từ mấy chục năm nay rồi ấy chứ. Đảng đã tạo ra bước ngoặt lớn đưa đất nước từ lầm than đạt được tụ do và xây dựng cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Niềm tin ấy sẽ mãi tồn tại trong mỗi người dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 33. Nhân dân luôn có lòng tin vào Đảng và Nhà nước, lòng tin ấy chính là sức mạnh được tao ra để gìn giữ non sông và đánh tan mọi kẻ xâm lược. lòng tin ấy cũng trở thành mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 34. trong thời bình nhân dân lo lao động làm ăn để cải thiện cuộc sống và đôi khi có nhiều sự cố giữa cán bộ với nhân dân, đây chính là điểm yếu trong công tác đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước dẫn tới một số sai phạm từ đó làm mất đi lòng tin vào ĐẢng. ĐẢng ta cân phải trong sạch hơn nữa, những con sâu thì phải thanh trừ

  Trả lờiXóa
 35. bài hát vang mãi! đó như một bản anh hùng ca bất diệt mà mỗi khi vang nên lại sôi sục lòng yêu nước lồng nàn trong mỗi con người đất Việt. Đảng sẽ mại là niêm tin của mỗi người dân Việt Nam yêu nước!

  Trả lờiXóa
 36. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam danh hiệu cao quý mà tôi đang theo đuổi, các bạn trẻ hãy nuôi và thực hiện ý tưởng như tôi nhé! ai làm được thì hướng dẫn anh em với!

  Trả lờiXóa
 37. Từ ngày ra đời cho đến nay đã hơn 80 năm trôi qua, trong quãng thời gian gần một thế kỷ ấy Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng là những ngọn cờ đầu trong mọi lĩnh vực quan trọng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 38. Đảng dẫn dắt nhân dân dẫn dắt dân tộc ta trải qua bao cuộc chiến khó khăn và vất vả, Đảng là người lãnh đạo tốt nhất trong lịch sử.

  Trả lờiXóa
 39. Tôi hiểu rằng trở thành một đảng viên có nghĩa là tôi phải không ngừng phấn đấu, học tập và rèn luyện. Dù trước mắt tôi còn rất nhiều những khó khăn, thử thách, nhưng có lẽ chính những khó khăn, thử thách đó sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn thiện bản thân, để đứng trong hàng ngũ của Đảng, chấp hành đường lối chính sách và luôn tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 40. Không chỉ dừng lại ở niềm tin của nhân dân việt nam vào đảng. Trong thực tế suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đảng đã chứng tỏ được vị trí, vai trò lãnh đạo của mình.

  Trả lờiXóa
 41. Đảng cộng sản Việt nam quang vinh mãi mãi sáng chói trong mỗi trái tim con người Việt nam, chúng ta nguyện gìn giữ và bảo vệ Đảng vì Chỉ có Đảng mới mang lại cho ta ấm no, hạnh phúc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 42. Đảng cộng sản việt nam càng trong khó khăn thử thách thì đảng càng thể hiện được bản lĩnh của mình. Và chắc chắn trong tương lai đảng sẽ dẫn dắt toàn dân tộc việt nam có bước tiến mới trở thành một nước phát triển sánh ngang với các cường quốc khác.

  Trả lờiXóa
 43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 44. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong đấu tranh chống giặc ngoại xâm,xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại độc lập, tự do cho nhân dân, dân tộc Việt Nam.Tôi và nhân dân Việt nam luôn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

  Trả lờiXóa
 45. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân. Đảng ra đời đã lãnh đạo cả đất nước chiến thắng nhiều thế lực hung bạo và ngày càng đưa đất nước phát triển. Đảng mãi là niềm tin tất thắng, mãi là lá cờ đầu cho mọi hành động của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 46. Trong đảng hiện nay cũng tồn tại nhiều vấn đề có quan hệ trực tiếp đến sự tồn vong của đảng. Như tình trạng tham nhũng chả hạn. hi vọng đảng ta sẽ có những biện pháp loại trừ tham nhũng,gây dựng môi trường thực sự trong sạch trong đảng.

  Trả lờiXóa
 47. Thực tế có nhiều nguồn dư luận, nhiều ý kiến trái triều, thậm chí là bôi nhọ, nói xấu đảng, nhưng chúng ta phải nhìn nhận vào những gì mà đảng đã làm được cho tổ quốc ta ngày hôm nay mới có thể thấy hết được vai trò, ý nghĩa lớn lao của đảng cộng sản vn. Trong chiến đấu với kẻ thù xâm lăng, đảng ta đã lãnh đạo đất nước, nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lăng. Trong thời kỳ đổi mới đảng đã đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, từng bước nâng cao đời sống của quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 48. Dưới sự lãnh đạo của đảng chúng ta hoàn toàn có thể tin tương vào một tương lai tươi sáng của dân tộc việt nam. Dân tộc việt nam chắc chắn sẽ sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 49. Lịch sử đã nói lên tất cả, chỉ có đảng và vai trò lãnh đạo của mình mới có thể đưa đất nước thoát khỏi lầm than, giup đất nước thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước.Chính vì thế đảng cộng sản VN không thể thay thế.

  Trả lờiXóa
 50. Đảng biết cách đổi mới tư duy, sang tạo trong vai trò lãnh đạo của mình, biết lấy dân làm gốc, tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân, nhân dân cũng tin vào Đảng để đưa đất nước từng bước vượt qua khó khăn.

  Trả lờiXóa
 51. Những thắng lợi trong lịch sử cũng như hiện tại đã đạt được và đã khẳng định một điều con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là đúng đắn, là sang suốt. Rất nhiều chông gai, thử thách đang chờ đợi chúng ta trên con đường ấy nhưng nó không làm cho Đảng ta, nhân dân ta nao núng, không đi chệch con đường mình đã chọn.

  Trả lờiXóa
 52. chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam mới là Đảng duy nhất có thể mang lại mùa xuân tươi đẹp cho nhân dân cho đất nước. dưới sự lãnh đạo của Đảng dân tộc ta đã đánh đuổi bè lũ bán nước và cướp nước, xây dựng nước ta tiến lên CNXH và phát triển hòa bình như hôm nay, chúng ta luôn tin và chung thành tuyệt đối vào Đảng

  Trả lờiXóa
 53. những thắng lợi, thành công của dân tộc ta phải nhắc tới vai trò của Đảng, điều đó là không thể phủ nhận. lịch sử đã chứng minh Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có thể lãnh đạo dân tộc ta, cùng dân tộc ta đi lên CNXH để nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng luôn thể hiện được vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh

  Trả lờiXóa
 54. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, có quan hệ rộng và ngày càng có vị thế trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 55. Vì sao chúng ta vào Đảng? phải chăng vào Đảng để thăng quan phát tài? Không phải vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân, là phấn đấu hi sinh vì mục đích cao cả là nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 56. 'Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời'.lời bài hát đảng đã cho ta mùa xuân còn vang mãi in sâu trong mỗi người dân,đảng là niềm tin hi vọng có đảng soi sáng cuộc đời chúng ta đưa chúng ta đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 57. Chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đảng luôn cho tôi và nhân dân Việt Nam niềm tin và hi vọng. Tôi tin rằng trong tương lai nhờ sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân Việt Nam sẽ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định tiếng nói của mình trong khu vực và trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 58. Đảng Cộng sản Việt Nam, Người là niềm tin chiến thắng. Điều này đã trở thành chân lý, thành niềm tự hào của mọi người dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dành được những thắng lợi vang dội. Và Đảng sẽ giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối ngày càng đưa đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 59. Có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như hiện nay phải ghi nhận công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Bác hồ... đã lãnh đạo đất nước vượt qua sự giam cầm của nô lệ, bần cùng và lầm than, trong mỗi người dân Việt nam hiện nay nguyên chung tay với Đảng cùng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt của xã hội lên và lên an xóa bỏ những biểu hiện lệch lạc đi ngược lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 60. “Đảng là mùa xuân, Đảng là người mẹ hiền”.Ai là người Việt Nam thì phải tuyệt đối gửi trọn nềm tin vào Đảng có vì thế Đảng mới vững tin để soi đường chỉ lối cho nhân dân ta vượt qua mọi thử thách gian lao của cuộc sống hiện đại như hiện nay!

  Trả lờiXóa
 61. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, nhờ ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi rọi mà nhân dân, dân tộc Việt Nam mới thoát được ách nô lệ để làm những người chủ đất nước và có được những thành công như ngày hôm nay, thật không quá lời khi ca ngợi "Đảng là mùa xuân, Đảng là người mẹ hiền" của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà Đảng đã chọn.

  Trả lờiXóa
 62. Đảng là niềm tin, là ánh sáng cho đất nước phát triển. lịch sử qua bao nhiêu năm, kể cả trong thời bình và thời chiến, Đảng đã tài tình lãnh đạo giúp nhân đan ta giành thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập cho dân tộc. tôi, là người công dân Việt Nam thấy rõ sự quan tâm đến đời sống nhân dân của Đảng ta, tính nhân đạo, bác ái của Cộng Sản là ở đó. mặc dù nước ta còn nghèo đói, còn nhiều gian nan, nhưng Đảng cà nhà nước đang ra sức phục vụ thật tốt cho đời sống nhân dân. Hồ Chí Minh, người là niềm tin tất thắng, Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm

  Trả lờiXóa
 63. Đảng là chân lý, là tất yếu cho những thắng lợi của dân tộc ta. vai trò của Đảng trong lòng dân ngày càng được nâng cao. lòng tin của dân ngày càng được nâng lên. thời thế có lúc thay đổi, nước ta còn nhiều khó khăn, song Đảng luôn quan tâm chăm sóc đến đời sống của nhân dân, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đó là Đảng của nhân dân chúng ta

  Trả lờiXóa
 64. Đảng đi đầu dẫn đường chỉ lối cho nhân dân ta đi đên những hạnh phúc những tiến bộ, cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng vững mạnh hơn, Đảng chính là niềm tin tất thắng là ánh sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 65. Đảng là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lựa chọn của tất cả mọi người. Đảng đã lãnh đạo đất nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đây cũng là con đường mà Bác HỒ đã chọn, đây là một con đường đúng đắn. CHÚng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ Đảng, góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 66. Đảng luôn là niềm tin tất thắng của chúng ta, hãy tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và con đường mà Đảng đã chọn. Mỗi chúng ta cần chung tay góp một phần công sức nhỏ của mình cùng Đảng và Nhà nước ta xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp. Tin tưởng rằng trong một tương lai không xa, Việt Nam sẽ đi lên thành công chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam sẽ có một cuộc sống hòa bình, ổn định, tươi đẹp.

  Trả lờiXóa
 67. Từ khi ra đời cho đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò lãnh đạo của mình đã đưa đất nước nhân dân Việt Nam ta đến bến bờ độc lập, tự do, nhân dân được làm chủ thực sự của đất nước. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đó cũng chính là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ở đâu có ánh sáng của Đảng, ở đó có niềm tin, có chiến thắng. Hãy vững niềm tin vào Đảng, con đường Đảng đã trọn nhất định công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ thành công.

  Trả lờiXóa
 68. 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên hai cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp trên 20 năm đổi mới sau khi đất nước hòa bình, khi Việt Nam trở thành quốc gia hội nhập và phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người dân ngày càng được cải thiện.

  Trả lờiXóa
 69. Hơn 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược

  Trả lờiXóa
 70. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 27 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 71. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Mục tiêu đó phản ánh chân thực và khách quan khát vọng của đại đa số quần chúng nhân dân và phù hợp với xu thế phát triển lịch sử.

  Trả lờiXóa
 72. Điều kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là chế độ đa đảng hay chế độ một đảng và không thể xem là căn cứ để đánh giá tính chất, trình độ của một nền dân chủ và sự năng động của nền kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền đối với xã hội và Nhà nước không những không mâu thuẫn với bản chất của nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 73. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Do vậy, vị trí cầm quyền, nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội phải chịu sự giám sát của nhân dân và phải được hiến định để tạo cơ sở luật hóa theo đúng yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 74. Đảng cho ta niềm tin, Đảng cho ta sức mạnh, chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường Đảng đã trọn. Đảng luôn là niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam, nhờ có Đảng mà nhân dân, dân tộc Việt Nam mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã trọn là sáng suốt, đúng đắn. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau chung tay góp sức cùng Đảng và nhân dân xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh và luôn là hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

  Trả lờiXóa
 75. Hiện nay rất nhiều kẻ lợi dụng danh nghĩa yêu nước để tuyên truyền phát tán những luận điệu tư tưởng xấu những luận điệu tư tưởng chống phá Đảng và nhà nước ta chúng luôn lu loa là yêu nước nhưng những gì chúng làm thì phải nói là không thể ngửi được bởi nó trái ngược hoàn toàn.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ