Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Điều 4 Hiến pháp 1992 sửa đổi với thực tiễn Việt Nam hiện nay.    [DLT] - Hiện nay Đảng và Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân về bản sửa đổi Hiến pháp 1992, rất nhiều ý kiến tích cực đã được đưa ra từ nhân dân cả nước, trong đó có nhiều ý kiến về Điều 4 Hiến pháp sửa đổi. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng đại đa số nhân dân ủng hộ việc giữ Điều 4 Hiến pháp, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Ngoài ra, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đang ngày ngày có những luận điệu kích động nhân dân ủng hộ “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam. Vậy chúng ta hãy nhìn vào thực tiễn đất nước từ khi Đảng thành lập đến nay để có thể thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước để từ đó có thể kết luận một cách đúng đắn về việc sửa đổi Điều 4 Hiến pháp 1992, tránh bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lợi dụng.
    Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
   Thực tiễn chúng ta thấy, chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đang phát triển theo đúng hướng con đường của Đảng đã chọn, ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Đất nước đang có nền chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế, nền dân chủ ngày càng được nâng cao, các đoàn thể, nhân dân cũng đã và đang có quyề, có tiếng nói giám sát các hoạt động của Đảng, của Nhà nước, giám sát xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, do dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, các tổ chức Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Trong điều 4 Hiến pháp sửa đổi cũng đã nêu rõ:
Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
    Đất nước Việt Nam đang trong tiến trình phát triển, nhân dân có quyền làm chủ đất nước, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, từ thực tế hoàn cảnh cụ thể của đất nước, chúng ta thấy việc thực hiện một Đảng vẫn là có hiệu quả nhất, con đường phát triển của Việt Nam đang đi theo đúng hướng là con đường “đi lên chủ nghĩa xã hội”,  do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chọn, con đường đó đã và đang mang lại cho Việt Nam những bước tiến quan trọng, những bước phát triển mới mà mỗi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được qua tình hình thực tiễn của đất nước trong những năm qua.
Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập “có thể” bảo đảm được dân chủ đích thực cho nhân dân.Nhưng ở Việt Nam thì một Đảng duy nhất cũng đã và đang phát huy và bảo đảm được quyền làm chủ đích thực cho nhân dân. Như vậy ở Việt Nam chỉ cần có Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sang lập và rèn luyện cũng đã đủ để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng xã hội ngày càng phồn thịnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp. Việt Nam đã đang từng bước khẳng định tiếng nói của mình không chỉ trong khu vực mà còn với các quốc gia khác trên thế giới.
   Như vậy chúng ta có thể thấy được qua tình hình thực tiễn đất nước, giữ Điều 4 Hiến pháp và sửa đổi như trong Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hiện nay là đúng đắn và hợp lý.
   Là thanh niên sinh viên thời đại mới bạn hãy làm chủ với chính kiến của mình trên những gì mà bạn đã được học từ khi lọt lòng cho đến khi ngồi trên giảng đường và cả sau này khi bạn trưởng thành, hãy tự hào là một công dân yêu nước chân chính biết lên án đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch đã đang ra sức phá hoại đất nước ta.
Hoàng Trường
http://danlamthan2012.blogspot.com

42 Nhận Xét :

 1. Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công 2 cuộc kháng chiến lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu là kháng chiến chống Mỹ, Pháp. Rồi chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng. Ai cũng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì Đảng sẽ trong sạch.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 4. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 5. tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Lịch sử đã chứng minh vai trò tất yếu của Đảng và trong tương lai cũng sẽ như vậy

  Trả lờiXóa
 6. dưới thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh mạnh như thế này thì việc cập nhật thông tin mới quả thực rất dễ dàng, rất cảm ơn tác giả

  Trả lờiXóa
 7. Điều 4 Hiến pháp ghi nhận vai trò và sự lãnh đạo của Đảng, sự kiểm soát của Đảng đối với quốc gia, đây là điều luật không thể bỏ được trong Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 8. Hiến pháp vẫn đang quá trình sửa đổi và trưng cầu dân ý, vậy mà có một số kẻ phản động đã bêu riếu rằng Nhà nước ta không hề xin ys kiến nhân dân

  Trả lờiXóa
 9. có một niềm tin không bao giờ phai trong tôi, đó là niềm tin về những ngày phát triển của đất nước Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ vươn tới những tầm cao mới

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta thử ví dụ: Nếu đất nước chúng ta chấp nhận xóa bỏ vai trò của điều 4 thì có nghĩa là chúng ta chấp nhận đa nguyên đa đảng khi đó sẽ có nhiều đảng được thành lập nhiều phe chính trị sẽ được thành lập sau đó sẽ hình thành lên những thế lực đối lập sự cạnh tranh sẽ hình thành mẫu thuẫn sẽ dần xảy ra và sau đó sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh rùi --chiến tranh bằng vũ lực---đât nước sẽ lâm vào khủng hoảng---->>các nước lợi dụng cơ hội xâm lược thế là hết và trở thành nô nệ.Lich sử chúng ta cũng đã chứng minh trong loạn 12 sứ quân ở thời Đinh.Nên việc giữ điều 4 chúng ta cần phải cương quyết

  Trả lờiXóa
 11. Các thế lực ra sức áp đặt đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp năm 1992 đó là luận điệu hết sức phản động của các thế lực thù địch do vậy chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về các luận điệu này

  Trả lờiXóa
 12. Thực tiễn cho thấy điều 4 trong hiến pháp của nước ta là phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và tâm tư nguyện vọng của nhân dân do vậy xóa bỏ điều 4 trong hiến pháp chỉ là luận điệu của thế lực thù địch mà thôi

  Trả lờiXóa
 13. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là lực lượng trung thành với cách mạng Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Thực tế đã minh chứng quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn, Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng

  Trả lờiXóa
 14. Đảng sẽ mãi là một đấng lãnh đạo tối cao, không thể thay thế được, Nếu đa đảng thì sẽ mất tất cả. @@

  Trả lờiXóa
 15. thực tiễn hiện nay, đảng lãnh đạo là nhất quán và hoàn toàn đúng đắn, dẫn dắt đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 16. Mĩ luôn luôn gây sức ép lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền để nhằm với mục đích khác nữa không??????

  Trả lờiXóa
 17. Sự đồng thuận của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến Pháp có ý nghĩa quan trọng. Đảng CSVN luôn tôn trọng ý kiến của dân, chắt lọc những đóng góp có ích nhưng đồng thới cũng lên án những ý kiến mang tư tưởng phản động, bán nước.

  Trả lờiXóa
 18. Hiện nay, Đảng đang khẳng định vai trò lãnh đạo tối cao của mình, do vậy các thế lực luôn tìm cách phá hoại, tất cả chúng ta phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 19. Đúng vay, can het sức cảnh giác với âm mưu đen tối của các thế lực thù địch luôn nhằm chống phà NN ta.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang dẫn dắt đất nước đi đúng hướng xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ chủ quyền đất nước chúng ta nên dùng cách mềm mỏng, và sử dụng các điều luật quốc tế là hợp lý, nếu gây ra chiến tranh sẽ làm đất nước kiệt quệ dân chúng lầm than

  Trả lờiXóa
 21. tôi sinh ra và lớn lên ở đất nước này tôi đã là người yêu nước hay chưa thì tôi chắc là có,tôi yêu quê tôi làng xóm tôi,những buổi chiều đi chăn trâu thả diều đá bóng cuộc sống này chính là đất nước này ban tặng cho tôi,tôi ăn uống chơi học .. trên ngay mảnh đất quê hương đó,bây giờ tôi đã lớn đã trưởng thành và mặc dù đang đi học chưa đóng góp gì đc cho tổ quốc chưa 1 lần báo hiếu đc vs cha mẹ,nhưng tôi chưa bao giờ có ý định quay lưng lại vs tổ quốc vs chính mảnh đất mà tôi sinh sống lớn lên,tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đó ấy vậy sao mà họ lại nghĩ quay lại đưa tất cả mồ hôi xương máu của cha ông ta cống hiến 2 tay cho kẻ thù đc chứ

  Trả lờiXóa
 22. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trở thành Đảng cầm quyền duy nhất lãnh đạo quần chúng nhân dân. VÌ vậy làm sao có thể xóa vỏ được

  Trả lờiXóa
 23. lịch sử Việt nam là lịch sử của những trang sử vàng, chói lọi nhất, lịch sử đó đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt nam, đó là ánh sáng dẫn bước nhân dân lầm than ra khỏi ách nô lệ và hiện nay, Đảng ta đang thể hiện vai trò tiên phong của minh trong lãnh đạo đất nước phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 24. lịch sử Việt nam là lịch sử của những trang sử vàng, chói lọi nhất, lịch sử đó đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt nam, đó là ánh sáng dẫn bước nhân dân lầm than ra khỏi ách nô lệ và hiện nay, Đảng ta đang thể hiện vai trò tiên phong của minh trong lãnh đạo đất nước phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 25. Hiến pháp không phải là chuyện “trên trời” mà ngược lại, bảo vệ lợi ích “sát sườn” của mọi người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 26. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
 27. Lịch sử đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đây là con đường dẫn tới thành công của dân tộc ta, giúp nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội thành công.

  Trả lờiXóa
 28. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với xã hội là không thể phủ nhận được, mỗi chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật để chống Đảng và Nhà Nước ta của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 29. Lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng CS là vô cùng, vô cùng quan trọng và sự duy nhất trong sự lãnh đạo toàn dân đi đến thắng lợi, đi đến bên bờ XHCN. Hãy đặt niềm tin chớ để làm mù, để rồi xuyên tạc. Ách ách.

  Trả lờiXóa
 30. Sao bao nhiêu cuộc chiến tranh, bnhieu người đã ngã xuống. Họ là những anh hùng dân tộc, họ ngã xuống để bảo vệ dân tộc, bảo vệ nền cộng hòa của đất nước. Nhưng một số kẻ thời nay thì chỉ biết tới chữ tiền để có thể làm ra những chuyện vô sỉ, chọc ngoáy.

  Trả lờiXóa
 31. dung nen nham lan giua yeu nuoc va yeu dang can phai tach bach ro rang.chung ta yeu nuoc viet nam khong dong nghia voi chung ta phai yeu che do xhcn.chung ta phan doi dieu 4 hien phap khong dong nghia voi chung ta k yeu nuoc.

  Trả lờiXóa
 32. doan tren van ban co viet chung ta chung ta cu lam theo nhung gi chung ta thay duoc khi chung ta lot long ra tu khi chung ta con la hoc sinh cho toi khi len giang duog dai hoc.vay cho hoi nhung giao vien day tieu hoc .thcs .thpt va ca nhung giang vien dai hoc co ai dam chong doi dang hay khong.tai lieu hoc tap thi toan la nha xuat ban giao duc deu da duoc kiem dinh noi dung moi cho xuat ban.co khi nao nha xuat ban giao duc phan doi dang hay k?hay noi cach khac chung ta da duoc tuyen truyen tu nho roi.thui thi chung ta cam tam tinh nguyen de dang lanh dao cho xong de duoc yen than ma hoc tap va lam viec vay.cac ban dung nen co y kien chi cho nhieu mac cong bi duoi hoc tham chi bo tu do.vi dang noi gi cung dung het ma noi tam bay cung dung luon

  Trả lờiXóa
 33. đi rửa đít đi rồi nói tiếp!

  Trả lờiXóa
 34. Điều 4 Hiến Pháp là điều luật không thể thay thế, sửa đổi được. Đó là điều kiện tiên quyết khẳng định vai trò và sự lãnh đạo của Đảng ta đối với đất nước. Lịch sử đã chứng minh tính tất yếu không thể thiếu được của Đảng với vận mệnh nước nhà

  Trả lờiXóa
 35. lich su nao chung minh vay ban.lich su trong sgk do nha xuat ban giao duc phat hanh do ak hihi.dang lanh dao nguoi dan k co tieng noi

  Trả lờiXóa
 36. sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay của đất nước là việc làm cấp thiết hệ trọng với nước nhà. Qua dịp này nhiều thế lực xấu đã âm mưu xuyên tạc, phá hoại Đảng ta để nhằm lật đổ chính quyền

  Trả lờiXóa
 37. điều 4 Hiến pháp sửa đổi cho phù hợp với điều kiện đất nước là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. tôi xin ủng hộ Đảng tuyệt đối, quyết không lung lay ý chí và niềm tin với đội ngũ cán bộ xuất sắc của Đảng.

  Trả lờiXóa
 38. đất nước có được hòa bình, độc lập và nhân dân no ấm như ngày hôm nay là nhờ công ơn của Bác Hồ, của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân cả nước. Đến nay chúng ta lại càng phải đồng lòng để chống lại lũ phản động quấy phá nước nhà

  Trả lờiXóa
 39. Việt Nam đang trong tiến trình phát triển, nhân dân có quyền làm chủ đất nước, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, từ thực tế hoàn cảnh cụ thể của đất nước, chúng ta thấy việc thực hiện một Đảng vẫn là có hiệu quả nhất, con đường phát triển của Việt Nam đang đi theo đúng hướng là con đường “đi lên chủ nghĩa xã hội”, do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chọn, con đường đó đã và đang mang lại cho Việt Nam những bước tiến quan trọng, những bước phát triển mới mà mỗi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được qua tình hình thực tiễn của đất nước trong những năm qua.

  Trả lờiXóa
 40. Đảng cộng sản việt nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930.từ khi ra đời đến nay đảng đã dìu dắt dân tộc ta bước qua hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, Đảng đưa dân tộc thoát khỏi lầm than và khổ cực.lịch sử đã chứng minh điều đó, chúng ta đã đánh tan thực dân pháp, đuổi cút đế quốc mĩ và tay sai...đảng soi đường chỉ lối cho dân tộc ta, ngày nay khi khòa bình đã có, độc lập dân tộc đã đòi lại được,chúng ta đang trên con đường đổi mới và phát triển kinh tế đảng vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động bước đi của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 41. Đọc những comment của các bạn sao mà tôi có cảm giác như một cái đĩa DVD. Cái khác nhau là cái ổ đĩa. Đấy gọi là tiếng nói của dân chủ, tự do phải không ạ?

  Trả lờiXóa
 42. Điều 4 là điều hết sức quan trọng trong hiến pháp 1992. Nếu bỏ nó đi thi sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho bọn phản động nhảy vào. Rút kinh nghiệm từ sửa đổi hiến pháp tại Liên xô đã bỏ đi điều 6. Đó cũng chính là nguyên nhân sự sụp đổ của Liên xô cũ. Những người đề xuất bỏ điều 4 là những tên lưu mạnh và phản động thôi.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ