Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Tính tất yếu hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng

Điều 4, Hiến pháp 1992 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.


Bản dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) bổ sung một số điểm nhằm làm rõ hơn nội dung này: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. 

Lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, thời gian gần đây, trên mạng Internet gia tăng nhiều bài viết của các đối tượng thù địch, phản động và cơ hội, có nội dung kích động, bóp méo, xuyên tạc sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Cũng có một số ý kiến do trình độ nhận thức hoặc động cơ khác nhau cùng bàn luận về vấn đề này, nhưng rơi vào cũ mòn, đưa những vấn đề không hề có căn cứ, cơ sở khoa học, vốn bị thực tiễn bác bỏ từ lâu, như việc đòi bỏ Điều 4, dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Thực tiễn cho thấy, việc quy định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Mỗi quốc gia, mỗi nhà nước dựa trên đặc điểm lịch sử và chính thể để đưa ra các nội dung hiến định; căn cứ đặc điểm cụ thể mà có một đảng hay nhiều đảng chính trị. Đối với Việt Nam cũng có các giai đoạn nhiều đảng (như năm 1946, có thêm Đảng Việt cách và Việt Quốc). Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo, đặc điểm này do lịch sử và điều kiện Việt Nam quy định. Nhìn chung, đảng, chính quyền cũng được quy định ở nhiều bản hiến pháp các quốc gia trên thế giới, mang tính phổ biến.

Theo nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương thì trên thế giới hầu hết nước nào cũng có đảng chính trị. Trong đó, hiến pháp của nhiều nước có quy định về đảng như hiến pháp của Thổ Nhĩ Kì, Ukraina, Ba Lan, Hàn Quốc… Hiến pháp của nhiều nước khẳng định việc thành lập các đảng chính trị là điều quan trọng, cần thiết để góp phần hình thành nên ý kiến, nguyện vọng, ý thức, ý chí chính trị của nhân dân.

Đối với nước ta, Hiến pháp năm 1980, năm 1992 và dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Việc các đối tượng thù địch, phản động hoặc nhiều người khác do trình độ hoặc động cơ khác nhau lặp đi lặp lại điệp khúc “đa nguyên, đa đảng” trên nền tư duy cũ mòn cho thấy một khi sự chống đối hoặc ý kiến không có điểm tựa khoa học và quy luật khách quan, tất yếu sẽ chỉ là trò hề chính trị hoặc rơi vào bế tắc.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với vấn đề hệ trọng quốc gia, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác trước âm mưu, hành động của các thế lực thù địch, lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để kích động phá hoại.

Vấn đề này đã được thể hiện rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: “chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta”


Đăng Trường - CAND online
20 Nhận Xét :

 1. Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta”

  Trả lờiXóa
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam là độ tiên phong, kim chỉ nam, lá cờ đầu cho mọi hành động của đất nước. Đảng luôn có vai trò lãnh tuyệt đối với toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Qua lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo tất yếu của Đảng, Đảng đã đem lại cho nhân dân bình yên, tự do và chăm lo cho đời sống nhân dân

  Trả lờiXóa
 4. vai trò lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối! và tất yếu phù hợp với thực tiễn! phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân!

  Trả lờiXóa
 5. Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội,nó phù hợp với thực tiễn ở nước ta, đồng thời nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của người dân.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

  Trả lờiXóa
 7. Bác Hồ nói "Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là gánh vác việc chung cho dân, chứ không phải đè đầu dân...”. “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh"

  Trả lờiXóa
 8. VỚi hiến pháp sửa đổi cần thiết phải khảng định được vai trò lãnh đạo tất yếu của đảng cộng sản việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta cần phải có những biện pháp tuyên truyền, phản bác lại những hành động của các thế lực thù địch với mục đích đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 10. không có đảng làm sao chứng ta có ấm na, hạnh phúc, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng mưu đồ chính trị cho một nhóm cơ hội

  Trả lờiXóa
 11. Vai trò lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử chứng minh. Những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù không thể thay đổi được điều đó.

  Trả lờiXóa
 12. chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Đảng là con đường duy nhất và ko có trông gai đưa chúng ta tới thành công, đất nước đk p.triển, gia đình ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 13. Đảng là đội ngũ tiên phong, Đảng đem lại niềm tin cho nhân dân. Giờ đây đất nước càng thêm xuân, càng thêm đổi mới. Cùng nhau giữ vững niềm tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Cám ơn tác giả đã cho mình thấy được một góc nhìn mới.

  Trả lờiXóa
 15. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 16. Đảng ư. Chắc chắn họ là người lãnh đạo tuyệt đối rồi. Tại sao còn phải bàn cãi. Đa đảng, đa nguyên tức là tự sát

  Trả lờiXóa
 17. Đảng cộng sản Việt Nam luôn là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân việt nam. Do vậy toàn thể nhân dân việt nam đồng lòng đi theo sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 18. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam và toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm đi theo con đường mà Bác và Đảng đã chọn

  Trả lờiXóa
 19. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn của lịch sử, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và thực tế lịch sử Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng và Nhà nước luôn luôn có chính sách hợp lý với sự phát triển của đất nước, mọi người dân hãy phấn đấu hết mình để đưa đất nc đi lên

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ