Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Sự cần thiết tiếp tục quy định sỡ hữu toàn dân về đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992


Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992
Đất đai là phạm trù chính trị pháp lý gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Việt nam là một nước có truyền thống canh tác lúa nước nên đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. xác định tầm quan trọng đặc biệt đó, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện các chính sách quản lý đất đai có hiệu quả. Đến nay, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và giải quyết các vấn đè bất cập trong việc áp dụng pháp luật. Đảng và Nhà nước chủ trương sửa đổi Hiến Pháp 1992 tại Điều 57 dự thảo sửa đổi, bổ sung khẳng định “Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.”

Hình để ngắm chứ không phải minh họa

Việc khẳng định chế độ sở hữu toàn dân trong dự thảo hiến pháp là phù hợp với chế độ xã hội ta, là cơ sở để thực hiện quyền lực nhân dân, xây dựng dân chủ, bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Qua nghiên cứu ta thấy sự cần thiết tiếp tục quy định sỡ hữu toàn dân về đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 xuất phát từ các lý do sau đây:
Thứ nhất. Chế định sở hữu toàn dân về đất đai là phù hợp với chính sách của Đảng về chế độ sỡ hữu về đất đai, phù hợp với việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. ở việt nam bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.. Để nhân dân thực hiện quyền lực đó thì đất đai phải được sở hữu toàn dân. Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thay mặt toàn dân quản lý, phân bổ đất đai đảm bảo điều tiết trong quá trình phân phối địa tô, phù hợp với sở hữu toàn dân, bảo đảm công bằng.
Thứ hai. Chế định sở hữu toàn dân về đất đai nhằm ghi nhận thành quả cách mạng về đất đai của cả đan tộc ta, phù hợp với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước. Dù đất đai do tự nhiên sinh ra, song vốn có đất đai quý báu ngày nay có được là do công sức, mô hôi, sương máu của biết bao thế hệ nhân dân tạo nên, trải qua hang nghìn năm ông cha ta cải tạo, bồi đắp đất đai mới có được như ngày hôm nay.
Thứ ba. Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân tạo ra cơ sỏ pháp lý ổn định cho các QHXH , giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Hiện nay có rất nhiều tổ chức phản động luôn tìm cách chống phá, một trong những hình thức phổ biến nhất là xúi giục các tổ chức tôn giáo, giáo dân kiện đòi quyền sử dụng đất đai gây mất ổn định chính trị , tạo cớ can thiệp vào các công việc nội bộ ta.
Nếu thừa nhận quyền sở hữu tu nhân về đất đai thì đây là cơ hội là cái cớ Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân tạo ra cơ sỏ pháp lý ổn định cho các QHXH , giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Hiện nay có rất nhiều tổ chức phản động luôn tìm cách chống phá, một trong những hình thức phổ biến nhất là xúi giục các tổ chức tôn giáo, giáo dân kiện đòi quyền sử dụng đất đai gây mất ổn định chính trị , tạo cớ can thiệp vào các công việc nội bộ ta.
Nếu thừa nhận quyền sở hữu tu nhân về đất đai thì đây là cơ hội là cớ để các thế lực thù địch tác độn, tuyên truyền xúi giục các tổ chức tôn giáo, giáo dân đòi lại đất mà trước đây nhà nước đã thu hồi… Đó là kịch bản mà các thế lực thù địch muốn xảy ra ở Việt nam để có thể can thiệp và lật đỏ chế độ ta. Vì thế, không thể quy định chế độ sở hữu tư nhân trong lần sửa đổi Hiến pháp nay.
Thứ tư. Với điều kiện một nước nông nghiệp với 70% là nông dân, bình quân về đất canh tác trên đầu người thấp nhất thế giới trong khi trình độ khoa học công nghệ còn lạc hậu nên đất đai có vị trí quan trọng trên nhiều phương diện chính trị, kinh tế xã hôi.
Nếu thừa nhận chế độ sở hữu tư nhân về đất đai, tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng tích tụ đất đai quá lớn trong tay những người giàu, cho nên người nghèo sẽ không có đất sản xuất, đặc biệt là những nơi trình độ dân trí thấp, DTTS cho nên họ dần rơi vào tình trạng bần cùng hóa, đẩy họ vào cuộc sống nghèo đói, du canh du cư trong khi đó trong tay các ông chủ tư nhân có hang trăm hecta đất, lúc đó nhà nước không can thiệp được vì họ là người sở hữu đất.
Thứ năm. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai hiện hành không làm hạn chế đến quyền của tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất đều có quyền khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, đồng thời có thể chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, bão lãnh, cầm cố, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thong qua các giao dịch dân sự đáp ứng nhu cầu của mình. Đây là quy định có ưu điểm quan trọng trong giữ ổn định các quan hệ đất đai , ngăn ngừa các xung đột, phức tạp về xã hội có thể nảy sinh.
Với những lý do nêu trên, có thể khẳng định rằng quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân là hoàn toàn phù hợp điều kiện hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.//

 Linh BEO@

19 Nhận Xét :

 1. Đất đai là thành quả của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng trải qua bao nhiêu sự hi sinh gian khổ, thăng trầm của lịch sử, máu và nước mắt của nhân dân mà có được. Do vậy Đất đai phải là sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý, việc Hiến định nguyên tắc sở hữu toàn dân về đất đai là hợp lý, chính xác.

  Trả lờiXóa
 2. hiến định nguyên tắc sở hữu toàn dân về đất đai trong hiến pháp 1992 sửa đổi là hợp lý, phù hợp với thực tế khách quan của đất nước.
  các luận điệu của các thế lực thù địch đòi sở hữu tư nhân đất đai là khồng phù hợp lý vì đất đai là thành quả của nhân dân ta trải qua bao thăng trầm của lịch sử mới có được nên phải sở hữu toàn dân về đất đai

  Trả lờiXóa
 3. Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, là tài nguyên đặc biệt của mọi quốc gia, không những là tư liệu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản… mà còn là tài sản quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển công nghiệp và phục vụ lợi ích công cộng. Nước ta là một nước nông nghiệp, trên 80% dân số là nông dân, nguồn sống chủ yếu từ đất đai, sở hữu toàn dân tức là mỗi người dân đều có quyền, Nhà nước đại diện cho người dân thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 4. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã khẳng định một trong những bài học kinh nghiệm lớn là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc, chế định đất đai thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, là nguồn lực quan trọng để phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Trả lờiXóa
 5. Trên thực tế, tuy còn những điểm hạn chế hoặc sơ hở, dễ bị lợi dụng, nhưng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai hiện hành đã bảo đảm người sử dụng đất đai, chủ yếu là nông dân có các quyền cần thiết như: quyền sử dụng đất lâu dài, quyền cải tạo, bồi bổ đất đai để khai thác có hiệu quả cho cuộc sống. Không những người dân có quyền sử dụng đất đai mà còn có các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  Trả lờiXóa
 6. theo tôi, Chọn chế độ sở hữu đất đai phải xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước. Sở hữu toàn dân hay đa sở hữu đều mang tính tương đối, không phải hình thức nào cũng vạn năng

  Trả lờiXóa
 7. theo quan điểm tôi, thì khác
  Những bức xúc của người dân là ở câu chuyện giải phóng mặt bằng, đền bù giá thành thấp, tham nhũng trong quản lý đất đai. Nó không nằm ở quy định của Hiến pháp mà thiết kế luật pháp để hiện thực hóa trong cuộc sống phải đảm bảo đủ sức mạnh thực thi vì quyền lợi của người dân

  Trả lờiXóa
 8. quan điểm tôi thì Hiến pháp và luật quy định ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, nhưng vẫn thừa nhận đa chiếm hữu, gồm cả chiếm hữu tư nhân và chiếm hữu công cộng dưới nhiều hình thức mà nên điều nay chưa hợp lý lắm

  Trả lờiXóa
 9. ngày nay khi tài nguyên ngày càng cạn kiện, việc quản ly các tài nguyên phải chặt chẽ hơn, để đảm bảo phát sự phát triển bền vững cho hệ tương lai

  Trả lờiXóa
 10. Theo tôi, đồng tình với quan điểm quy định tại điểm 1, điều 12, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là “ 1- Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu”, nhưng Hiến pháp (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) nên nhất quán nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý trên phạm vi toàn quốc. Từ đó, cần có các quy định cụ thể, rõ ràng phân định đâu là phạm vi quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cũng như của người đại diện chủ sở hữu về đất đai.

  Trả lờiXóa
 11. Các vụ kiện về đất đai ngày càng tăng và đây chính là cơ hội để những phần tử bất hảo tập trung bà con khiếu nại biểu tình kéo dài ở trụ sở tiếp dân làm mất trật tự an ninh. Chúng ta có làm chặt được việc xây dựng luật thì mới không để xảy ra những vụ kiện như vậy nữa

  Trả lờiXóa
 12. Đã sửa đổi là cần phải sửa đổi tất cả những điều sai phạm, chưa hợp lý trong hiến pháp hiện hành. Không để tình trạng khiếu kiện kéo dài gây bức xúc trong dư luận bà con nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 13. Đất đai từ trước đến nay mình vẫn thiết nghĩ là thuộc quyên sở hữu của toàn dân chứ.Nhà nước chỉ là người đại diện để phân chia đất đai sao cho hợp lý và phù hợp với sự phát triển của đất nước thui chứ.Mình nghĩ điều này chỉ cần bổ sung thêm một số điều về mục đích sử dụng đất và những yêu câu có liên quan khi sử dụng đất vào mục đích phát triển cũng như y tế giáo dục thui.

  Trả lờiXóa
 14. Tình hình bà con khiếu kiện kéo dài ở trụ sở ủy ban nhân dân trông thật tội quá. Có những người đi từ vùng sâu vùng xa lên để mong được giải quyết vấn đề khúc mắc đã lâu. Tất cả đều là do những lỗ hổng trong công tác quản lý và luật đất đai để lại vì vậy lần này có lẽ chúng ta cần phải sửa đổi sao cho hợp lý để hạn chế các vụ khiếu kiện này đi

  Trả lờiXóa
 15. Nhân có việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp thì mỗi người dân hãy nêu ra ý kiến về những lỗ hổng trong luật Đất đai để nhà nước kịp thời sửa đổi bổ sung để không còn những khiếu kiện kéo dài về đất đai nữa. Chứ cứ như tình hình hiện nay thì còn nhiều người phải khổ vì đất đai quá

  Trả lờiXóa
 16. Hiến pháp năm 1992 đã có nhiều vấn đề về đất và đã có nhiều người dân phải khổ sở vì việc khiếu kiện này. Thiết nghĩ rằng nếu nước ta ko sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay thì có lẽ rằng tình hình này càng ngày càng tăng và gây mất uy tín của Đảng trong toàn dân

  Trả lờiXóa
 17. đất đai là một chế định được đua ra trong hiến pháp 1992 nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh liên quan đến đất đai trong xã hội,
  quan điểm đất đai là sở hữu toàn dân là hoàn toàn phù hợp với chính sách của đang và nhà nước, thực tế của đất nước ta hiện nay
  các hoạt động tuyên truyền nhằm đòi sở hữu tư nhân về đất đai thực chất là những lời lẽ phản động của những tên phản động hình thành lợi ích nhóm cục bộ mà thôi, thực chất chẳng tốt đẹp gì cả đâu?

  Trả lờiXóa
 18. đất đai là chế định sở hữu toàn dân , trong đó nhà nước đại diện quản lý và nhân dân trục tiếp các hoạt động sử dụng và chiếm hữu không có quyền định đoạt đất đai nhằm hạn chế tình trạng tích tụ đất đai khó quản lý và người nghèo không có ruông ==> sở hữu toàn dân là quy định hợp lý

  Trả lờiXóa
 19. Ở đây, đất đai là thuộc quản lý của Nhà Nước, nhưng là sở hữu của toàn dân. Cần có những quy định hết sức hợp lý và đưa ra điều khoản sử dụng đúng đắn, có thể thấy rằng Việt nam là một nước có truyền thống canh tác lúa nước nên đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Do vậy vấn đề này cần phải được quan tâm một cách đúng mực

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ