Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông âu là sự sụp đổ của một mô hình chứ không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa hoc Mác – Lênin

         
       Mấy ngày hôm nay, trong không khí cả nước đang ráo rực chào đón tết độc lập của dân tộc - ngày 2/9 . Linh BEO post lại bài viết cách đây vài tháng, để mọi người cũng hiểu bản chất của vấn đề "Sự sụp đổ của Liên xô và các nước Đông âu là sự sụp đổ của một mô hình chứ không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa hoc Mác – Lênin" mà các chấy rận, chí thức vẫn ngày đêm tung hô, bịa đặt, xuyên tạc đủ điều về vấn đề này????Ôi Lênin, Tên Người là niềm tin bất diệt
Của nước Nga, của Thế giới loài người


       Toàn bộ nhân loại tiến bộ hôm nay hướng về kỷ niệm 143 năm ngày sinh của Lênin một vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và tòn thể nhân dân tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

      143 mùa xuân qua đi cũng là chặng đường để chúng ta nâng cao nhận thức chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam việt nam và khẳng định tuyệt đối với phương châm " Lấy chủ nghĩa Mác - Lenin  và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động cho cho Đảng ta " 

      Chúng ta cùng nhìn nhận sự trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lenin qua bao thế hệ để biết được các thế lực thù địch bóp méo và những luận điệu bôi nhọ của các thế lực thù địch như thế nào?
       Trước hết, cần khẳng định sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông âu là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở Nga và sau đó là ở Liên bang Xô viết, chứ không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học Mác –Lênin về chủ nghĩa xã hội, trong bài viết này, tác giả đề cập đến sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực - nguyên nhân cả bên trong lẫn bên ngoài, khách quan lẫn chủ quan dẫn đến sự sụp đổ đó và giá trị bền vững của học thuyết khoa học Mác –Lênin đối với thời đại và ứng dụng của Việt nam và các nước XHCN hiện nay. 
       Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người – kỷ nguyên xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội mới là chủ nghĩa xã hội. Nước Nga trở thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và do vậy, bản thân nó phải giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sự nghiệp xây dựng đất nước trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và trên phương diện thực tiễn hoàn toàn không có tiền lệ. Tuy vậy, chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở Nga và về sau là Liên bang Xô viết đã đạt được những thành tựu đáng kể mà bất kỳ ai, kể cả những người theo khuynh hướng chống cộng sản, cũng không thể phủ nhận. Một vấn đề đặt ra cho đến nay đã gần hai mươi năm là tại sao một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh như Liên Xô lại bị sụp đổ một cách nhanh chóng, nguyên nhân nào dẫn đến sự kiện đó là cơ bản và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới hoặc ít ra cũng trở thành lực lượng đối trọng với chủ nghĩa tư bản trong tương lai sẽ ra sao? 

       Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu thận trọng và phân tích kỹ lưỡng những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Đặc biệt, các học giả Nga cũng đã đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này, tựu trung lại, họ chú trọng không chỉ đến những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà rộng hơn, là phân tích những nguyên nhân bên trong và bên ngoài đất nước Liên Xô. 


        Những nguyên nhân bên trong xuất phát từ tồn tại xã hội Xô viết qua các chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, hình thành nên chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Ngay cả ở những giai đoạn được gọi là thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội cũng đã tiềm ẩn những bất cập chậm được khắc phục, dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình xã hội hiện thực đó. Tiếp theo là những sai lầm nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Liên Xô mà đứng đầu là Tổng Bí thư M.Goócbachốp, được những người có trách nhiệm trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng phân tích, đánh giá một cách chính xác từng hành vi chính trị của con người này sau khi Liên Xô sụp đổ. 
       Những nguyên nhân bên ngoài là sự chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô được xem là thành trì của phe xã hội chủ nghĩa. Những khẩu hiệu được nêu ra vào thời “hai phe”, “lưỡng cực” thể hiện quyết tâm của các nước xã hội chủ nghĩa muốn bằng những tiến bộ về kinh tế, chính trị và xã hội để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” rốt cuộc đã không thu được kết quả, thậm chí còn chuốc lấy sự thất bại thảm hại của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực với nhiều khiếm khuyết của nó. Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì các nước xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ chỉ chú trọng về mặt hình thức, phô trương một số mặt tiến bộ của chủ nghĩa xã hội trong việc giải quyết vấn đề về sở hữu để xóa bỏ chế độ người bóc lột người, để mọi công dân của nó đều được hưởng thụ những gì nhà nước đem lại mà không có những điều chỉnh trong chính sách kinh tế, làm cho nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp trở nên bất cập trước xu thế của thời đại. Trong khi đó, các nước tư bản lại không ngừng điều chỉnh về nhiều mặt nhằm làm cho mức sống của người lao động ở đó được nâng cao và làm dịu đi các mâu thuẫn xã hội và đấu tranh giai cấp. Mặt khác, để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, các nước đế quốc, đứng đầu là Mỹ đã ráo riết hoạt động chống phá Liên Xô, từ chỗ không thể dùng sức mạnh quân sự, chúng đã sử dụng đến các biện pháp khác như ly khai, “diễn biến hòa bình” và cuối cùng, là liệu pháp tha hóa những chính khách của các nước xã hội chủ nghĩa. 
       Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô là từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Thông qua công cuộc cải tổ, Ban lãnh đạo Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Goócbachốp đã loại dần những người trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin. Không chỉ thế, ông còn cho rằng, học thuyết Mác – Lênin đã lỗi thời, thậm chí còn sai lầm. Từ đó, đúng như nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “người ta đã xem nhẹ vấn đề đấu tranh giai cấp, nhấn mạnh những giá trị chung toàn nhân loại, xem nhẹ chuyên chính vô sản, nhấn mạnh hòa hoãn, nhân quyền, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, xét lại sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhấn mạnh vấn đề dân tộc, xem nhẹ chủ nghĩa đế quốc, nhấn mạnh vấn đề công khai, xem nhẹ vấn đề kỷ luật tập trung trong Đảng... dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực và làm tan rã Đảng về mặt tư tưởng”. Cho nên hậu quả sẽ “chính là vì người ta hiểu sai và làm sai chủ nghĩa Mác – Lênin: sai cả về thực hiện các nguyên lý cơ bản, về vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng”. 

       Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác –Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông âu, Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. 


        Thực tiễn cho thấy chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình. 

Học thuyết đó cũng đã chỉ ra quy luật của sự giải phóng và phát triển xã hội. Đó là quy luật về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; về sự chuyển biến từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác không phải diễn ra một cách tự phát mà phải thông qua cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt.       Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. 
Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã nhiều lần khẳng định học thuyết của các ông không phải là cái đã xong xuôi, bất biến, không phải là giáo điều mà chỉ là kim chỉ nam cho hành động. Nó gắn liền với sự phát triển của phong trào cách mạng, với thực tiễn vận động của lịch sử, hay nói cách khác, học thuyết đó chỉ đưa ra cơ sở và phương pháp luận cho suy nghĩ và hành động. Điều đó hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa giáo điều xơ cứng. 

        Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát triển của chính học thuyết đó với tinh thần phê phán và tự phê phán. Bởi lẽ, có nhiều vấn đề mà các ông chưa có điều kiện, thời gian nghiên cứu, làm sáng tỏ hoặc do hạn chế của lịch sử nên những luận điểm của các ông cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Các ông đòi hỏi những người cách mạng đời sau bổ sung và phát triển làm cho học thuyết đó hoàn chỉnh. 
       Thực tiễn thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cải cách của Trung quốc, Cuba, các nước Mỹ - Latinh.. cũng như trên thế giới đã minh chứng hùng hồn: bản chất khoa học, cách mạng là nguồn gốc sức mạnh của chủ nghĩa Mác-Lênin. 
        Trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết kinh nghiệm trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và các nước khác, đặc biệt là những kinh nghiệm của những năm đổi mới, Đảng ta đã kiên định mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Nước ta. 
         Mặc dù hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, đã kích nhằm chèo lái nước ta theo mô hình TBCN, nhưng Đảng ta với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường xây dựng CNXH, nắm vững và vận dụng sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng ta đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa xã hội đổi mới Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình và ngày càng thu được những thành tựu to lớn. Điều đó trước hết bắt nguồn từ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trung thành với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của thời kỳ đổi mới gắn với dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 


Linh Beo 


114 Nhận Xét :

 1. sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu không phải là do những sai lầm của đội ngũ lãnh đạo chứ không phải do chủ nghĩa mác leenin, một trong những nguyên nhân khiến cho liên xô và các nước đông âu sụp đổ chính là do họ đã từ bỏ chủ nghĩa mac lenin, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa mac-lenin là một học thuyết vô cùng đúng đắn, nếu dựa vào chủ nghĩa mac lenin để xây dựng và phát triển đất nước chắc chắn sẽ thành công

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi sẽ thành công giống như khi người cha bảo đứa con 3 tuổi khi đi mẫu giáo về con lên mặt trăng lấy đá về cho ba xây tường thành ở biển đông chặn Trung Quốc lấn chiếm ấy nhỉ ???

   Xóa
  2. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô chỉ là một bước lùi của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tại sao? Vì XHCN thời kỳ này là xây dựng nền kinh tế bao cấp, quan liêu trong khi bộ máy của nó lại không tiếp thu những tinh hoa của nền kinh tế hiện đại, nền kinh tế thị trường. Các nhà lãnh đạo quá tự mãn vào lý thuyết Kinh tế của Mác lênin (thói kiêu ngạo cộng sản), không chịu chuyển đổi, không chịu học hỏi những cái hay của người khác. Do vậy, khi cuộc suy thoái kinh tế nổ ra, nhà nước không biết cách chăn ngặn kịp thời dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế và đời sống người dân lâm vào cảnh bần cùng...
   Về chính trị, xảy ra nạn tham nhũng và quan liêu trầm trọng ăn sâu đến tận trung ương, bạn biết đấy ở đâu có tham nhũng, bộ máy nơi đấy sẽ nhanh chóng bị mục ruỗng. Theo thống kê, có tới hơn 70% số đảng viên của Liên Xô không nắm vững chủ nghĩa Mác lênin, tha hóa về nhân cách và đạo đức
   Hai lý do trên chẳng lạ gì khi LX và Đông Âu bị sụp đổ. Các nước XHCN còn lại nhanh chóng chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và đi lên.
   Bất cứ mô hình kinh tế xã hội hiện đại nào cũng đều có sai sót của nó như CNTB ở thời kỳ đầu bóc lột công nhân dã man, người dân sống trong cảnh bần cùng... nhưng họ đã kịp chuyển đổi và thu được thành công. XHCN thời kỳ đầu cũng như vậy, phải trải qua những bài học kinh nghiệm và rút ra bài học từ quá khứ để xây dựng một mô hình tốt hơn.
   Xu hướng tiến dến một xã hội dân chủ là điều khỏi phải bàn cãi

   Xóa
  3. Cho tao hỏi lủ tụi bây có còn lương tâm lương tri có còn trái tim khối óc của con người nửa không hay đã bị bọn thú vật cộng sản liếm đi mất hết rồi đến nỗi những sự thật hiển nhiên mà chúng bây vẩn có mắt như mù có tai như điếc có miệng như câm chỉ biết hú tru theo giọng điệu của bè lủ ác quỷ cộng sản là sao ? bọn giòi bọ cộng sản mở miệng là quê hương xứ sở là dân tộc là đất nước mà nó bóp miệng bitj momx buwng tai nên có con dân nào dám nói lên được sự suy nghỉ của riêng mình cho tiền đồ dân tộc tổ quốc mọi sự đều do cộng sản định liệu nếu trái lời chúng thì tù đày giam cầm thật khổ nhục cho thằng dân nước việt chỉ dám ca tụng công ơn của bác và đảng muôn đời như một không dám nói khác ý đảng chúng đã biến con dân đất việt anh hùng thành lủ súc vật bầy dê lủ cừu ôi mẹ việt nam ơi .... mẹ việt nam ơi

   Xóa
  4. nếu tà thuyết mác và chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp thế thì NHÂN DÂN hơn 60 nước cộng sản trên thế giới kể cả mẩu quốc qtcs liên xô sau gần thế kỷ lăn lộn tìm tòi với muôn vàn thủ đoạn VỚI MUÔN VÀN TỘI ÁC với hàng trăm triệu người trên toàn thế giới đã phải bỏ mạng vì lủ ác quỷ cộng sản đảng nầy để thực hiện cho bằng được thiên đường cộng sản mà mác lê đã vạch ra ..cuối cùng thì sao chúng mày cũng đã biết ... loài người tiến bộ HỌ đã cho tất cả chúng nó vào thùng phân của lịch sử nhân loại V ỚI câu nói để đời của vị tổng lảnh tụ cộng sản thế giới góc ba chóp …… CỘNG SẢN CHỈ CÓ LÁO KHOÉT VÀ DỐI TRÁ .... CÙNG HÀNG TRĂM NHẬN ĐỊNH VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN PHẢN ĐỘNG PHI NHÂN BẤT NGHĨA TÀN BẠO TỪ NHỮNG VỊ LẢNH TỤ KÍNH MẾN CỦA CÁC NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN ĐÔNG ÂU

   Xóa
  5. TẠI NƯỚC TA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN TỐT ĐẸP THẾ THÌ ĐÃ KHÔNG THÒNG VÀO CÁI ĐUÔI XHCN CÂU ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KHÔNG CÓ MỘT…. VÕ VĂN KIỆT ĐÃ PHẢI LA LÀNG LÊN đổi mới hay là chết

   Xóa
  6. nếu nước ta độc tài đảng trị toàn dân từ dân đen đến trí thức văn nghệ sỉ ĐƯỢC tự do gấp vạn lần tư bản như cái mồm loa nguyển thị doan đã hú thì nguyển văn linh đã không phải khơi khơi yêu cầu đảng CỞI TRÓI CHO VAN NGHỆ SỈ

   Xóa
  7. nếu cộng sản việt nam không đua tổ quốc dân tộc việt vào vòng nô lệ tay saicho bọn quan thầy QTCS đảng thì đã không có 1bộ trưởng tố hửu đã không gào rống hô hào những câu nhục nhả để đời THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT

   Xóa
  8. DẠY CHO THẾ HỆ CON CHÁU PHẢI TUYỆT ĐỐI PHỤC TÙNG BỌN QUAN THẦY QTCS XEM BỌN QUAN THẦY MAO MÁC LÊ NHƯ LÀ TỔ TIÊN NGUỒN CỘI .... YÊU BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN .....THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG 1 THƯƠNG ÔNG STALIN THƯƠNG MƯỜI .....

   Xóa
  9. NẾU CHÚNG KHÔNG BÁN NƯỚC HẠI DÂN THÌ KHÔNG CÓ MỘT CÔNG HÀM BÁN NƯỚC DO TÊN CẨU NÔ PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ VÀ HIỆN NAY BỌN CHÓP BU CSVN BỊ TẤM VĂN KIỆN BÁN NƯỚC NÀY BỊT MÕM NÊN CHẲNG CÓ THẰNG NÀO DÁM HÔ HÀO GIÀNH LẠI HOÀNG SA TỪ TAY TRUNG CỘNG HAY NHẮC NHỞ HOÀNG SA ĐÃ BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐOẠT ĐỂ DẠY DỔ CON CHÁU PHẢI NUÔI CHÍ PHẢI GIÀNH LẠI TỪNG TẤT ĐẤT CỦA CHA ÔNG BAO ĐỜI ĐỂ LẠI BẰNG MỌI GIÁ

   Xóa
  10. NẾU CHÚNG KHÔNG LÀ LOẠI CẨU TRỆ BÁN DÂN HẠI NƯỚC THÌ đã KHÔNG CÓ 1 LÊ DUẨN ĐEM XƯƠNG MÁU NHÂN DÂN NƯỚC VIỆT LÀM VẬT THÍ THÂN LÓT ĐƯỜNG CHO BỌN QUAN THẦY QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐẢNG DẨM ĐẠP TIẾN LÊN THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG MÀ CHÚNG CHẲNG CẦN TỐN MỘT GIỌT MÁU THẬM CHÍ ĐẾN CẢ MỘT GIỌT MỒ HÔI CŨNG KHÔNG CÓ CHÚNG CHỈ CẦN NHÉT SÚNG ĐẠN VÀO TAY LỦ CẨU NÔ NÀY THÌ CHÚNG NHÀO ĐẦU BẠT MẠNG CHIẾN ĐẤU SỐNG CHẾT CHO LÝ TƯỞNG CỦA MAO MÁC LÊ MÀ CON CẨU NÔ LÊ DUẨN ĐÃ XÁC TÍN và DÂNG CÔNG LÊN CHO QUAN THẦY ta đánh đây là đánh cho liên xô đánh cho trung quốc....

   Xóa
  11. nếu cộng sản vn không tình nguyện làm tên tay sai lính gát trung thành cho mao mác lê thì nguyễn minh triết đã không xác định vị trí cẩu nô trung thành cho QTCS ĐẢNG .. ta thức thì cu ba ngủ ta ngủ thì cu ba thức ...... cuộc đời chúng chỉ mong ĐƯỢC THEO GƯƠNG BÁC làm đầy tớ tay sai làm cẩu nô tài cho quan thầy đảng chủ QTCS đảng ÔI đớn hèn cho dân tộc việt … cái bọn cộng sản VN ……..

   Xóa
  12. NẾU HỒ CHÍ MINH KHÔNG TRUNG THÀNH KHÔNG XEM CỤ MAO CỤ MÁC CỤ LÊ LÀ TỔ TIÊN NGUỒN CỘI THÌ TRƯỚC GIỜ LÂM CHUNG ĐÃ KHÔNG VIẾT DI CHÚC ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ .......<< MONG VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐỂ MONG GẶP LẠI ANH EM RUỘT THỊT CHA MẸ ÔNG BÀ TỔ TIÊN TIỀN NHÂN ĐÃ BAO ĐỜI GIỬ NƯỚC VÀ DỰNG NƯỚC >>

   Xóa
  13. Không, tôi không có tư tưởng gì khác ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin
   cái tâm cái tầm của bác vĩ đại như thế nào và trước mạt các đàn em bác đã hung hồn khẳng định và tuyên bố TA [ dân tộc ta ] AI CÓ THỂ SAI NHƯNG ÔNG MAO ONG MAC ÔNG LENIN VÀ ÔNG STALIN THÌ KHÔNG BAO GIỜ SAI CẢ như thế rỏ rang tư tưởng đạo đức tâm trí của bác ĐÃ mù quáng tôn thờ ví các ông này là những vị thánh, vì chỉ có thánh mới không bao giờ sai cả cho nên lời của ông mao ông mác ông lê thì bác cháu ta đều phải răm rắp thực thi và chấp hành cho dù mấy ông này có bảo lôi cổ anh em ruột thịt cha mẹ ông bà tổ tiên của báccũng như dân tộc việt ra mà đấu tốtheo ĐÚNG chỉ tiêu yêu cầu của đảng của ông mao ông mac ông lê thì đều phải chấp hành triêt để……..chỉ nghỉ thôi cũng tởm lợm với bọn buôn dân bán nước này chúng nó còn có biết đến một đất nước một giống nòi một tổ quốc việt nam dấu yêu ngàn đời hay chỉ muốn làm tay sai nô lệ cho bọn tâm thần hoang tưởng muôn đời muôn kiếp . ngay cả trước lúc lâm chung tư tưởng của bác lại một lần nửa xác định rỏ rang một kẻ cam tâm làm nô lệ thiên thu cho ngoại bang với những lời chân tình nhất tự trái tim của bác trước khi chết với lời nhắn nhủ cho hậu thế MONG MUỐN CỦA BÁC DƯỢC VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA ĐẺ ĐƯỢC GẶP MẶT ÔNG MAO ÔNG MAC ÔNG LENIN ÔNG STALIN tiếp tục làm nôlệ cho mấy ông này ở suối vàng một con người vơi tư tưởng đạo đúc như thể trước lúc chết vẩn không mãy may nhắc nhở đến cội nguồn dân tộc cha mẹ ông bà tổ tiên gương tiền nhân đúc thánh trần vua lê mà chỉ hướng vọng về những ông tây mắt xanh mũi lõ tận trời tây một đời làm thân trâu chó những mong lấy đầu đội đít thằng nga thằng tàu thiên thu vạn đại vậy có thể nói tư tuỏng của bác chỉ goi gọn trong vài chử ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN ONG MAC ÔNG MAO ÔNG LENIN ÔNG STALIN VĨ ĐẠI LÀ NGỌN ĐUỐC SOI ĐƯỜNG DẨN LỐI CHO BÁC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA TÂM THẦNHOANG TƯỞNG


   Xóa
  14. cả nước đều phải lấy` văn thơ ca linh hồn cộng sản thi nô bộ trưởng tố hửu làm kim chỉ nam cho nền giáo dục yêu nước theo kiểu cộng sản


   không những thế bác còn sai mấy tên đàn em tay sai, làm thơ xưng tụng stalin một cách ngu ngốc , rao bán hồn dân tộc lên đến đỉnh điểm của những tên nô bộc tuyệt đối trung thành, ai đả từng đọc thơ của tố hửu MỘT LINH HỒN THI CA CỦA CỘNG SẢN cũng không khỏi đau đớn ngậm ngùi cho đất nước tổ tiên ông bà khi ……………………………………………………………………………………………… YEU BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN

   ……………………………………………………………………………………… ti ếng đầu đời những mầm non của đất nươc cha mẹ ông bà tổ tiên khong gọi mà đi gọi cái thằng tây mắt xanh mũi lỏ ở tận đâu đâu… rồi khi đến tuổi vào mẩu giáo lại đựơc đảng DẠY hát ca EM LÀ MẦM NON CỦA ĐẢNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẦM NON CỦA TỔ QUỐC, ĐẤT NƯỚC GIỒNG NÒI VIỆT NAM
   cuộc đời chúng chỉ mong ĐƯỢC THEO GƯƠNG BÁC làm đầy tớ tay sai làm cẩu tài cho quan thầy đảng chủ QTCS đảng ÔI đớn hèn cho dân tộc việt … cái bọn cộng sản VN ……..
   thật là nhục nhả, cho bọn chuyên cúi đầu, gục mặt, đội bọn tâm thần hoang tưởngcùng cái đảng điên khùng lên đầu lên cổ ,làm như chúng chẳng còn biết gì đến cội nguồn ,tổ tiên của mình ở đâu nửa ,chắc là nằm ở đâu đó, trong những vần thơ THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT khốn nhục thay cho mẹ việt nam đã sanh ra những đứa con bất hiếu ,bất mục ,khi chính chúng cam tâm làm than trâu chó cho ngoại bang ,đội lên đầu để tôn thờ thằng nga, lũ tàu với cái cái đảng cs tâm thần hoang tưởng, Cho tao hỏi lủ tụi bây có còn lương tâm lương tri có còn trái tim khối óc của con người nửa không hay đã bị bọn thú vật cộng sản liếm đi mất hết rồi đến nỗi những sự thật hiển nhiên mà chúng bây vẩn có mắt như mù có tai như điếc có miệng như câm chỉ biết hú tru theo giọng điệu của bè lủ ác quỷ cộng sản là sao ?


   Xóa
  15. chúng Mày có biết tên lảnh tụ nào ? của cộng sản VN chỉ xin được làm tên lính gát đất trời biển đảo không công cho quan thầy ăn ngon ngủ kỷ nghe mà tội cho con dân việt sao mà ngu quá thể như thế này TA THỨC THÌ CU BA NGỦ CU BA THỨC THÌ TA NGỦ …. những điều như Thế mà chúng bay vẩn chấp nhận được vẩn cúi đầu học tập những tấm gương làm nô lệ như thế này . tao nghĩ lủ chúng mày chỉ tài giỏi chi lắm cùng chỉ làm súc vật cẩu nô nô lệ cho bọn QTCS m à thôi . lủ không nảo chúng mày mà nói chuyện chính trị thì chỉ có loại đầu chó óc phân âm binh ma xó nó xưng tụng hoan hô , chúng mày toàn đi đào đâu ra những dối trá láo khoét để bịp đời bịp người với những tài liệu đôi đen thay trắng xuyên tạc lịch sử lủ chuyên ăn ngạo nói ngược, còn những gì được đúc kết kết luận của hang trăm ngàn chuyên gia chính trị trên toàn thế giới nhân loại khắp năm châu họ đồng loạt lên án chủ nghĩa bất nhân tàn bạo phi nhân bất nghĩa độc tài đảng trị đã cùng nhau đạp đổ thành trì chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng . và đã chon chặc vỉnh viển đám phân thối QTCS đảng vào tận đáy thùng phân của lịch sử nhân loại đến như lời nói của các lảnh tụ cộng sản đông âu và mẩu qu ốc QTCS LIÊN X Ô ĐÃ TỐ C ÁO VẠCH TRẦN MỌI T ỘI LỞ I CỦA CHỦ NGHỈA CS NÀY MÀ CHÚNG MÀY VẨN KHÔNG NGHE KHÔNG THẤY KHÔNG BIẾT nửa thì tao khẳng định rỏ ràng đầu óc của chúng mày bây giờ bị cộng sản đổ đầy phân chó vào thay nảo khiến chẳng còn lý trí không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính đâu là tà nữa rồi. Hãy cố moi móc tìm tòi cho ra sợi nảo ng ười nào có còn sót lại trong cái đầu đày phân chó của chúng mày mà cố gắng suy nghỉ hãy cố gắng tháo bỏ vòng kim cô cs lết vào các trang mạng tự do đẻ mà học hưởi để mà còn có thể mọc óc trở lại để làm người đừng đẻ cộng sản bịt mắt bưng tai bóp mõm lầm đường lạc lối làm súc vật bốn chân mà phục vụ cho chúng và trên hết là quan thầy đảng chủ tàn dư qtcs châu á của chúng dâng hiến cả thể xác và linh hồn thậm chí đến từng cái phao câu của bà ,mẹ, chị ,em, con g ái của chúng m ày cho mày cũng đ ược cộng sản trưng dụng vì mục tiêu cao cả thiên đường đại đồng vì chân lý mao mác lê vĩ đại nửa   Xóa
  16. Mẹ cha cái bọn đồng chó đồng rận âm binh lắm mưu nhiều kế. Chúng nó chỉ là lũ sâu mọt bấn nước hại dân đu bám theo tà thuýet mác quỳ lạy lá cờ búa liềm của ngoại bang tôn thờ lủ quan thầy mao mác lê stalin trên cả tổ tiên ông bà cha mẹ chúng cũng như thằng thi nô tố hửu linh hồn thi ca của cộng sản đã thay mặt đảng gào rống THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT mà thôi. Từ cái lũ đày tơ tay sai hồ chí minh đến ĐÁM cẩu nô lê duẩn đem máu xương xác than con dân việt làm vật thí than lót đường cho bọn quan thầy tiến lên thế giới đại đồng M À T ÊN C ẨU N Ô L Ê DU ẨN ĐÃ XÁC T ÍN DÂNG CÔNG LÊN CHO QUAN THẦY TA ĐÁNH ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN X Ô ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC …cho đến cái lũ ký văn tự bán nước như tên nô tài phạm văn đồng rồi lại cái đám nguỹen minh triết xin tình nguyện đem dân tộc làm thằng lính gát cho quan thầy ta gát …..ta thức ……. Tất cả đều là một lũ khốn…. HIỆN NAY TUY quan thầy mẩu quốc qtcs đảng cùng đám con cháu đồng chó đồng rận cs đông âu ĐÃ ra điVĨNH VIỄN VÀO THÙNG PHÂN CỦA LỊCH SỬV NHÂN LOẠI nhưng chúng còn để rơi vãi sót lại đám cẩu nô tay sai bọn đồng chó đồng rận cộng sản treo đầu chuột bán thịt mèo lủ tàn dư giòi bọ ma fia cs châu á khốn nạn thối tha. Chúng nó hết chà đạp quyền con người tước bỏ tự do phỉ nhổ công lý , đòi quản lý đất đai bắt người nông dân muôn đời làm thuê trên mảnh ruộng của chính mình , kích động giáogian xây dựng Nhà thờ quốc doanh đem sư lưu manh cha lựu đạn quản lý hệ thống tôn giáo quốc doanh do đảng điều hành để che mắt thế giới nay lại bóp họng người yêu nước để bịp bợm nhân dân. Chúng nó không có lương tâm trước sự toàn vẹn của lảnh thổ biên cương tổ quốc qua bốn ngàn năm cha ông gìn giử của đất nươc nữa rồi. chúng cam tâm dâng cúng hang ngàn ki lô mét vuông đất đai biên giới phía bắc đem dâng hoàng sa và một nửa trường sac ho quan thầy chúng yên lặng đồng thuận đẻ để bọn tàu mao xây dựng vững chắc thành phố tam sa xác định chủ quyền muôn đời của hán cộng trên lảnh thổ máu thịt của tổ quốc Chúng nó chắc không phải là nòi giống của Việt Nam nữa rồi. Than ôi, trời Nam sao lại đẻ ra những đứa như thế này được chứ. Thật là nhục nhã cho bọn đòng chó đồng rận ĐỒNG ĐẢNG THÚ VẬT CSVN ĐẢNG khốn nạn này. Các người cứ tiếp tục cái sự nghiệp buôn dân bán nước còn đảng còn mình vì lý tưởng cộng sản sẳn sang bán nước , phản bội nhân dân ấy đi. Sẽ có ngày nhân dân trừng trị các người đích đáng. Lũ phản động các người PH ẢI NH ẬN quả báo vậy thôi


   Xóa
  17. • “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Người dân bị đảng lãnh đạo, bị nhà nước quản lý thì không hiểu làm chủ bằng cách nào? --. Mấy triệu xương máu của đồng bào đã hy sinh để có một chế độ độc tài khốn kiếp thếnày sao?

   Xóa
  18. Bao thế hệ xiết rên trong gọng kìm nô lệ
   Chuyên chế dã man đục ruỗng chí con Người
   Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ bị ngủ vùi
   Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
   Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn
   Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị

   Khủng bố dã man reo rắc những kinh hoàng
   Biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”
   Mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ
   Sợ nữa đi, có sợ mãi được không
   Cốt tủy mục ruỗng rồi, trí óc cũng tối đen
   Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”
   Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ
   Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau
   Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau
   Sống cho xứng danh xứng con người trên mặt đất

   Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
   Cũng chưa thấy ngày mai nào không thế
   Vì người ta cần ánh mặt trời
   Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi !
   lủ ma xó không tim óc hảy nghe để mà mọc tim mọc óc để mà cho con cháu chúng bây thoát kiếp đời súc vật ma xó chúng bây cũng như tao là hiện thân của chúng bay nhờ những vần thơ của nguyển đắc kiên làm tim tao đã có dấu hiệu thổn thức trở lại mà óc của tao mới có dấu hiệu hối sinh
   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn đựơc vào nhà tù Cộng sản
   Ở nơi đó tôi gặp những người ngay
   Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống

   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản
   Ở nơi đó giam giữ Tự Do
   Giam giữ những trái tim khao khát sống

   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn đựơc vào nhà tù cộng sản
   Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ
   Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức

   Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối
   Là mở ra ngàn thiên thể tự do
   Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối
   Là mở ra ngàn thơ tứ con Người


   Xóa
  19. Một nhà nước VN không những nói láo mà còn bạo lực khủng bố dân. Sau khi khủng bố, thế giới có ai hỏi tới thì lại nói láo.
   Dân VN phát điên vì nhà nước này.

   *** Dân VN phát điên vì nhà nước này nói láo.

   Một nhà nước như không còn ai biết ngượng
   Lại mọc đầy hoa xấu hổ nơi nơi

   Cây thẹn thùng nép cỏ
   Lá nhắm hờ mắt gió trêu ngươi

   Nói dối mọi nơi
   Nói dối mọi điều
   Nói dối quá làm hoa đỏ mặt

   Muôn năm cái không có thật
   Không có thật ở đâu?
   Ai áp giải nhân dân phải tìm ra ma xó?
   Đất nước nằm mơ trên quả địa cầu
   Đất nước khom lưng tìm thiên đường không có
   Một thiên đường ý cuội mạo lòng dân

   Hoa thay người xấu hổ
   Kẻ gian manh mang mặt nạ thánh thần
   Hoa xấu hổ mọc trong tờ hộ chiếu
   Ra nước ngoài thương người Việt tủi thân

   Sự trâng tráo làm vương làm tướng
   Xấu hổ ơi xấu hổ mọc nơi nào?
   Kẻ ăn cắp lên truyền hình dạy người tự trọng
   Lê Chiêu Thống gào: phải yêu nước như tao…

   Ai đang chọn quốc hoa giữa thời quốc nhục
   Đất nước ơi xin thẹn với Tiên Rồng
   Trong băng hoại hoa giữ mình nhân cách
   Giữa lòng người hoa xấu hổ còn không?

   Sài Gòn 08-5-2013

   Trần Mạnh Hảo
   3.

   Xóa
  20. Trần Độ
   Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
   Theo Trần Độ "nguyên nhân sâu xa của các hiện tượng tiêu cực trong Đảng và phần nào trong xã hội là ở cơ chế lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng".
   Ông kêu gọi: "Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ "hiệp thương" mà thực chất là gò ép".
   Trần Độ có 4 câu thơ giãi bày tâm sự thật ngao ngán (và được một số tài liệu đăng lại khác nhau):
   Bản 1
   Những mơ xoá ác ở trên đời
   Ta phó thân ta với đất trời
   Ác xóa đi, thay bằng cực thiện
   Tháng ngày biến hoá, ác luân hồi. Bản 2
   Những mơ xoá ác ở trên đời
   Ta phó thân ta với đất trời
   Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
   Ai hay, biến đổi, ác luân hồi.
   Chính vì các quan điểm trên mà ông bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam.

   Xóa
  21. Giáo sư Hoàng Minh Chính, nguyên Viện trưởng viện Triết học Mác-Lê của Hà nội trả lời phỏng vấn của đài RFA:
   “ Cái đảng này nó đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, mà bản thân chủ nghĩa Mác-Lênin đã sai từ gốc rễ và cái đảng này nó đang xây dựng một cơ chế độc tài, độc quyền toàn trị thì làm sao cải tổ được, tự đổi mới được…Liên xô đàn áp nhân dân như thế, Liên xô đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin xây dựng một chính đảng toàn trị, thì chính nhân dân đã nổi dậy lật đổ cái chính đảng đó…”(Việt Tide số 55, ngày 02-08-2002)

   Xóa
  22. ”Chủ nghĩa cộng sản là một quái thai của thế kỷ 20” "Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau." Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

   “..... Đây là biểu tượng thảm họa kinh hoàng trong thế kỷ 20 của nhân loại nói chung, và 25 quốc gia bị cộng sản cai trị nói riêng. Từ nay, oan hồn của hơn 100 triệu nạn nhân cộng sản được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ. Tưởng nhớ để tận diệt chế độ này đến tận cùng gốc rễ, vì chế độ cộng sản là tàn bạo và phi nhân." Tổng Thống George Bush

   Chắc chắn nó – CS/XHCN/VN – Phải bị loại trừ như chế độ CS khắp thế giới như lời cựu Tổng Thống nước Nga:
   Communists are incurable, they must be eradicated
   Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải chúng nó.

   You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long.
   Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó
   2.
   Nặc danh6/06/2013

   Xóa
  23. « Khi thấy thằng Cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác” Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym.


   “20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản là không có cái đầu” Bí thư đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas.


   KẺ nào tin những gì Cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của Cộng sản là không có trái tim” Tổng thống Nga Vladimir Putin.

   Xóa
  24. Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ một đảng viên kỳ cựu, một trí thức ở Hà Nội đã gửi thư cho đảng CSVN đề nghị bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin trả lời phỏng vấn của phóng viên Mặc Lâm đài RFA, ông Thọ nói:
   “…Quan điểm của tôi, nếu mà đảng không lấy chủ nghĩa dân tộc làm nền tảng tư tưởng thì cái nghủ nghĩa Mác-Lênin sẽ bằm nát đảng lại. Với những mũi nhọn tấn công từ phía ngoài, nó chỉ cần đánh vào cộng sản và đánh vào tham nhũng là chết rồi, là tan đảng rồi….” (RFA online ngày 02-04-2010 )

   Khi trả lời phỏng vấn của BBC hôm 13- 4 tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ nói:
   “Chính chủ nghĩa Mác-Lênin và sự “ mù mờ”của định hướng XHCN đã gây ra những vấn đề trong xã hội Việt nam hiện nay trong đó có tham nhũng và “ bịt miệng”. Ông Thọ cũng nói ông tin là đa số các đảng viên của đảng cộng sản nhìn thấy sự cần thiết phải gạt bỏ học thuyết của Mác và Lênin.”(BBC online ngày 14-04-2010)

   Xóa
  25. “Cộng Sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó” Boris Yeltsin Tổng thống Liên bang Nga .   “Chủ nghĩa Cộng sản đã tạo nên những con người dối trá” Thủ tướng Đức Angela Merkel.

   Xóa
  26. Chế độ chính quyền ở Liên Xô khi trước không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Thực không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do căn bản không những chỉ người dân của nước mình, mà còn cho nhân dân các nước nằm trong khối cộng sản, tôi muốn nói tới các nước XHCN khác, trong gần nửa thế kỷ nay. Và vết nhơ này không thể nào bôi xóa trong lịch sử” Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev

   Xóa
  27. Hỡi đồng bào cả nước,
   "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
   Mà cha già vĩ đaị của việt nam đã chôm nguyên văn Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. lừa bịp cả một dân tộc việt …. để rồi sau đó khi nước bọt còn chưa kịp khô trên miệng y đã vội vàng lùa cả một dân tộc vào chuồng đóng nhản hiệu xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp cao cả xay dựng thiên đường cộng sản của quan thầy mao mác lê với lời tuyên bố ngông cuồng ` Vi SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI câu thâm ngôn mang tính quyết định chiến thuật chiến lược lâu dài của đảng muốn có xã hội chủ nghĩa thì phải có con người chủ nghĩa xã hội trắng trợn tước doạt ngay cái quyền mọi người sinh ra……từ lổ miệng gian xảo lừa mị của y vừa thôt ra để rồi tất cả đều phải nằm trong tay của đảng của bác đều phải được kiến t ạo lại toàn bộ tư tưởng con người bình thường theo lẻ tạo hoá đã sanh ra và ban cho con người những quyền không ai có quyền xâm phạm được để rồi y làm chuyện lộng đất khinh trơi tự cho mình có quyền thay mặt tạo hoá cải tạo biến họ từ kiếp người sang kiếp thú thuần hoá man rợ biếntoàn dân thành một loại ma xó súc vật vô hồn một giống loài mới mang đậm bản chất con người của xã hội chủ nghỉa không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết chấp hành mọi mệnh lệnhtheo ý đồ tạo dựng những thế hệ người chỉ biết tuân phục và chấp hành lệnh của quan thầy đảng chủ của chúng đối với chúng tổ tiên là mao mác l ê tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con người thật sự dám trốn trành không chịu để bác cải tạo đủ phẩm chất của loại thú vật vô hồn để đứng vào hàng ngủ vì sự nghiệp trăm năm trồng người của bác không chịu kiếp dời súc vật am binh chưa đủ chỉ tiêu làm con người xã hội chủ nghĩa chưa biết nghe và chấp hành lệnh của đảng đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của bác và đảng , Trong chế độ này không có chổ đứng cho con người dám trốn tránh không chịu học tập theo gương của bác làm súc vật âm binh dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho đảng lợi dụng không thuộc diện những thế hệ người trong sự nghiệp trăm năm của bác thật khồn nhục cho cả một dân tộc được h ồ chí minh thay mặt QTCS đảng biến h ọ th ành những thế hệ người việt nam không chỉ biết …Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".nó chỉ có thể hiện hửu ở một nước mỹ xa xôi tận bên trời tây nào đó chứ ở việt nam trong vòng tay siết chặt của bác và đảng thì đó là những giòng nước bọt trào dâng trên khoé miệng của loài ác quỷ khi chúng muốn dụ dổ để làm thịt một ai đó …. và nhục nhả hơn cả khi hiện nay mặc dù QTCS đảng thật sự đã vùi thân trong thùng rác của lịch sử nhân loại và hồ ác tặc đã bị quả báo bêu thây phơi xác muôn đời tại ba đình lịch sử thì các trương học hiện nay vẩn còn được chỉ đạo và điều hành bởi đám tàn dư cộng sản những lớp người dược tạo ra trong sự nghiệp trăm nămcủa bác `trên khắp đất nước việt nam vẩn trang trọng treo trên cao là những giòng chử ô nhục dạy con cháu giống nòi việt phải biết ngoan ngoản tiếp tục làm một bầy cừu trong sự nghiệp …v ì mười năm trồng cây vì sự nghiệp trăm năm trồng người của bác và đảng ác hại khốn nhục v à ngu dốt thay cho những cái đầu không nảo do công của bác tạo ra… di chứng hậu quả để lại một dân tộc mất hết nhân tính tạo ra một thế hệ người vn vô đạo đức phi luân lý bất nghĩa hèn mạt đem chính ông bà cha mẹ anh chị em ruột con cháu của chính mình ra để đấu tố lẩn nhau… có ai đó đã nói *** Đem 1 chủ nghĩa, ý thức hệ sai lầm áp đặt vào quê hương Việt Nam như Hồ Chí Minh & ĐCSVN ngày nay, thì nó tàn phá cả một dân tộc……… thật quá đùng và chính xác vậy

   Xóa
  28. HCM là một con đại ác quỷ , là một tên sát nhân tàn ác được tờ thời báo balan xếp hạng 3 trong 13 con ác quỷ tàn độc khát máu nhất thế giới…………………………………………. To Bao Polskatimes cua Ba Lan xep hang Ho Chi Minh trong 13 ten ...
   www.tinparis.net/thoisu13/2013_03_18_BaoPolskatimes_TMhoa.html
   là Cha già bịp bợm lừa mị cả Dân Tộc VN " danh nhân văn hoá dổm bị lột mặt nạ láo toét Cái này đài báo qu ốc tế nói nha"Vài chuyện đã rõ về ông Hồ - VOA Tiếng Việt
   Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh
   Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm 5/3 vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24 năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu.
   Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.
   Những nhân vật của Polska Time như sau:
   * 1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia
   * 2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên
   * 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam
   *4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia
   * 5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd
   *6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh
   *7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
   * 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga
   * 9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh
   * 10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947
   * 11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust
   * 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag
   * 13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.
   Cũng cần nói thêm, Polska Times là tờ báo có số lượng truy cập khá lớn. Theo Alexa Ranking, lượng người đọc của tờ này đứng hạng thứ 30.000 trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   Xóa
  29. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trong cuộc hội luận trong và ngoài nước do đài RFA tổ chức, ông nói:
   “Ba mươi năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin đã tàn phá đất nước này về mặt kinh tế, và tàn phá cả về mặt văn hóa và tư tưởng…Phải bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và phải rút ra được những nhận định một cách khách quan, thẳng thắng về sự tàn hại của cái ứng dụng sai lầm chủ nghĩa Mác-Lênin…” (Người Việt ngày 11-07-2005)

   Xóa
 2. Mô hình của Liên Xô và các nước Đông Âu lúc bấy giờ là không phù hợp, bởi vì lúc bấy giờ các nhà lãnh đạo đã không mở cửa thị trường, tất cả là tự cung tự cấp hết chính vì vậy mô hình đấy không tồn tại được lâu. Chứ chủ nghĩa Mac-lenin không hề sụp đổ, nó vẫn còn nguyên giá trị, chỉ có điều phải biết vận dụng cho phù hợp với điều kiện của nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NGUYÊN GIÁ TRỊ TRONG SỌT RÁC THÌ ĐÚNG HƠN

   Xóa
 3. hiện nay có rất nhiều lợi dụng sự kiện liên xô và đông âu sụp đổ để tuyên truyền cho rằng chủ nghĩa mac lenin là lạc hậu lỗi thời,là không phù hợp với thực tế, không phù hợp với việt nam, từ đó mà chúng có những hoạt động tuyên truyền nói xấu đảng và nước ta kích động nhân dân không tin vào đảng và chính quyền, đây là những hành động cực kỳ nguy hiểm cần được ngăn chặn ngay

  Trả lờiXóa
 4. sự sụp đổ của liên xô chính xác là một sự sụp đổ của một mô hình với nhiều nguyên nhân như sai lầm của các vị lãnh đạo, sự chống đối phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước... chứ tuyệt nhiên không phải là do sực sai lầm của chủ nghĩa mac lenin, vì vậy người dân hãy luôn tin tưởng vào sự đúng đắn vào chủ nghĩa mac lenin, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước trong sự lãnh đạo với đất nước, đó chính là điều đúng đắn và có lợi nhất cho đất nước, cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. những thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn lợi dụng triệt để sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu để tuyên truyền, phủ nhận chủ nghĩa mac lenin, đây là mọt điều hết sức nguy hiểm, vì vậy đảng và nhà nước cần làm tốt công tác tuyên truyền về sự đúng đắn của chủ nghĩa mac lenin, nâng cao nhận thức của nhân để họ không bị ảnh hưởng trước những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 6. những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê nin vẫn còn nguyên giá trị của chúng dù là bao nhiêu năm đã trôi qua. Không thể dựa trên sự sụp đổ của chính quyền Đông Âu mà có thể nói rằng đó chính là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lê nin được.

  Trả lờiXóa
 7. khi được học về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê nin, đúng là quả thực khá khó hiểu và trừu tượng. Nhưng nếu đã suy ngẫm kỹ càng sẽ thấy đó là khoa học của mọi khoa học. Và những nguyên lý đó là nguyên lý sát với mọi thực tế.

  Trả lờiXóa
 8. Đất nước ta theo chủ nghĩa xã hội và luôn hướng đến dân chủ, văn minh, đất nước giàu mạnh, nhân dân được no ấm hạnh phúc. NHững điều tốt đẹp ấy nhất định còn đang chờ chúng ta - những người con yêu nước chân chính ở phía trước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính vì những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta khi xây dựng thành công CNXH nên chúng ta phải sống thêm 5 tỷ năm nữa để hưởng thụ .ha ha ha..

   Xóa
 9. Thực tiễn thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cải cách của Trung quốc, Cuba, các nước Mỹ - Latinh.. cũng như trên thế giới đã minh chứng hùng hồn: bản chất khoa học, cách mạng là nguồn gốc sức mạnh của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trung thành với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của thời kỳ đổi mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. LX LÀ THÀNH TRÌ CỦA CNXH, MÀ CỜ BÚA LIỀM BỊ PUTIN QUẲNG VÀO SỌT RÁT, TƯỢNG LÊ LIN BỊ DÂN CHÚNG NGA GIẬT ĐỔ. BỌN NHÃI RANH NÀY CÒN NGỒI ĐÂY CA TỤNG, ĐÚNG LÀ ĐỒ HÂM.

   Xóa
 10. hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, đã kích nhằm chèo lái nước ta theo mô hình TBCN, nhưng Đảng ta với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường xây dựng CNXH, nắm vững và vận dụng sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng ta đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. đó mới thể hiện đúng bản chất của chủ nghĩa Mác-Lênin, không vì những lời nói của thế lực mà nghi ngờ bản chất của chủ nghĩa M-L.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BỌN TRẺ CON NÀY ĐƯỢC CON LINH BEO CHO BÚ MỚM CÙNG 1 LOẠI SỮA CHUA NÊN MỬA RA Y NHƯ NHAU !

   Xóa
 11. Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác –Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông âu, Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

  Trả lờiXóa
 12. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Hơn nữa nó còn có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh của mỗi quốc gia, mỗi chế độ. Nguyên nhân quan trọng nhất trong đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô là từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Tổng Bí thư Goócbachốp đã loại dần những người trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin qua những cải tổ của mình.Bài học của Liên Xô chính là bài học sâu sắc nhất, nhắc nhở chúng ta rằng, không bao giờ được có tư tưởng từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin.

  Trả lờiXóa
 13. Sự sụp đổ của CNXH tại Liên Xô không có nghĩa là tư tưởng của chủ nghĩa Mac-Lenin là sai lầm. Con đường xây dựng CNXH tại Liên Xô thời bấy giờ gặp rất nhiều khó khăn từ cả bên trong lực lượng lãnh đạo và cả bên ngoài khi Liên Xô là nước đi đầu trong CNXH, liên tục bị các thế lực thù địch chống phá. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự sụp đổ đó, Việt Nam vẫn xác định chỉ có con đường đi lên CNXH mới là sáng suốt và đã trung thành với con đường đó bao nhiêu năm nay, thành quả đạt được là như hiện thực đất nước ngày nay. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm và sự đồng tâm nhất trí của cả dân tộc, CNXH nhất định sẽ được xây dựng vững chắc tại Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Thực tiễn thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cải cách của Trung quốc, Cuba, các nước Mỹ - Latinh.. cũng như trên thế giới đã minh chứng hùng hồn: bản chất khoa học, cách mạng là nguồn gốc sức mạnh của chủ nghĩa Mác-Lênin.

  Trả lờiXóa
 15. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu thận trọng và phân tích kỹ lưỡng những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Đặc biệt, các học giả Nga cũng đã đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này, tựu trung lại, họ chú trọng không chỉ đến những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà rộng hơn, là phân tích những nguyên nhân bên trong và bên ngoài đất nước Liên Xô. không áp dụng đk vào thực tiễn thì hệ quả sẽ là tất yếu.

  Trả lờiXóa
 16. Học thuyết Mác - Lênin là đúng đắn nhưng mà cách thực hiện của những nhà cầm quyền ở Liên Xô cũ thì không đúng đắn và càng ngày cành xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó chính là lý do cơ ban dẫn đến sự sụp đổ của cả một hệ thống xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là bài học để các nước xã hội chủ nghĩa như nước ta học tập và tránh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. THẰNG NGA NÓ ĐẺ RA CỘNG SẢN THẤY KHÔNG XONG CÒN QUẲNG ĐI, ĐÁM HỌC MÓT ĂN THEO BIẾT TRÁNH VÀO ĐÂU ?

   Xóa
 17. sự sụp đổ của Liên xô và các nước đông âu chỉ là sự sụp đổ của mô hình chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa mac lê nin, sự sụp đổ đó là do chính quyền không áp dụng đúng chủ nghĩa mác, đến này chủ nghĩa mac vẫn luôn luôn đúng đắn, nước ta vẫn lấy cái căn bản của chủ nghĩa mác lenin để xây đựng và phát triển đất nước, không chỉ trên nước ta mà ở còn rất nhiều nước nó đã chứng minh tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác lê nin

  Trả lờiXóa
 18. Ở ĐÂY CHỈ ĐƯỢC VIẾT NHẬN XÉT CỔ VŨ CHO BÀI VIẾT NÀY .Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC MIỄN BÀN

  Trả lờiXóa
 19. Nhìn thấy mô hình và áp dụng linh hoạt mô hình đó vào điều kiện thực tế là 1 cách để Đảng ta chứng tỏ được năng lực của chính mình,xã hội phát triển và con người tiến bộ...tiến bộ để xây dựng Đảng, xây dựng cả nước ta được giàu mạnh....con người việt nam không bao giờ khuất phục
  thực tế cho thấy việc áp dụng học thuyết khoa học này vòa đất nước Việt nam là mốt tất yếu khách quan nhằm đua lại lợi ích cho đất nước ta

  Trả lờiXóa
 20. Các học thuyết đều có cái hay và cái khiếm khuyết của nó, quan trọng ở chỗ người vận dụng có linh hoạt hay không. Hồ Chí Minh là một người như vậy. Nếu Hồ Chí Minh không vận dụng cách linh hoạt theo tình hình VN thì sao có thắng lợi như ngày nay!
  đúng không các bạn? điều đó lịch sử Việt nam đã chứng minh qua biết bao thăng trầm của lịch sử và đạt được những thành tựu to lớn đó thôi

  Trả lờiXóa
 21. “ Sở dĩ có tình trạng như vậy là vì các nước xã hội chủ nghĩa thời bấy giờ chỉ chú trọng về mặt hình thức, phô trương một số mặt tiến bộ của chủ nghĩa xã hội trong việc giải quyết vấn đề về sở hữu để xóa bỏ chế độ người bóc lột người, để mọi công dân của nó đều được hưởng thụ những gì nhà nước đem lại mà không có những điều chỉnh trong chính sách kinh tế, làm cho nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp trở nên bất cập trước xu thế của thời đại. Trong khi đó, các nước tư bản lại không ngừng điều chỉnh về nhiều mặt nhằm làm cho mức sống của người lao động ở đó được nâng cao và làm dịu đi các mâu thuẫn xã hội và đấu tranh giai cấp. Mặt khác, để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, các nước đế quốc, đứng đầu là Mỹ đã ráo riết hoạt động chống phá Liên Xô, từ chỗ không thể dùng sức mạnh quân sự, chúng đã sử dụng đến các biện pháp khác như ly khai, “diễn biến hòa bình” và cuối cùng, là liệu pháp tha hóa những chính khách của các nước xã hội chủ nghĩa. “ Hết trích
  Những nhận định trên là hoàn toàn đúng đắn và nó đang xãy ra từng ngày từng giờ trên đất nước Việt Nam. Đừng cố biện bạch cho học thuyết Mác Lénin nữa. Những thế lực thù địch luôn nằm trong nội tại của các chính quyền CS và chính các thế lực ấy tự diễn biến. Tôi không cần phải dẫn chứng. Với trình độ nhận thức của TN, anh sẽ nhận ra ngay tình hình nguy cấp của đất nước hiện nay. Nó là hậu quả của một lãnh đạo tồi, nếu bỏ qua một quá trình láo toét, một quá khứ chuyên chính vô sản đẫm máu nhân dân. Cuối cùng TN lại viết một đoạn kết cũng tồi không kém
  “Mặc dù hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá, đã kích nhằm chèo lái nước ta theo mô hình TBCN, nhưng Đảng ta với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường xây dựng CNXH, nắm vững và vận dụng sáng tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng ta đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa xã hội đổi mới Việt Nam đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình và ngày càng thu được những thành tựu to lớn. Điều đó trước hết bắt nguồn từ bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Trung thành với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của thời kỳ đổi mới gắn với dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
  Sức sống đó là sức sống của nhân dân hay của Đảng, thành tựu nào to lớn anh chỉ cho xem. Chẳng lẽ co ro cúm rúm trước Trung Quốc, kinh tế suy sụp, nợ nước ngoài lên đến 95% tổng sản phẩm quốc dân, khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng bị nới rộng… lại là những thành tựu to lớn.
  Hình như loa TN hơi bị…rè. Vũ Bất Khuất

  Trả lờiXóa
 22. TRUNG THÀNH VỚI CHỦ NGHĨA MAC,LÊ,MAO ,HỒ LÀ ĐỒNG NGHĨA CHỊU SỰ BÓC LỘT GẤP ĐÔI BA LẦN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

  Trả lờiXóa
 23. Theo tôi nghĩ việc Liên Xô sụp đổ hoàn toàn không phải là do học thuyết Mác - Lênin , một khi người lãnh đạo cầm cân nảy mực sai là xảy ra chuyện nhưng Việt Nam thì không thực tế đã cho thấy đất nước ta con người ta vẫn đang đi lên vẫn tiếp tục phát triển .

  Trả lờiXóa
 24. chính điều này luôn là cái cớ bám víu của bọn rận chủ cách mạn việt tân hay tư bản để nói nhà nước mình đi theo mác-lênin là sụp đổ như liên xô.và bài này đã giải thích thỏa đáng,là sự sụp đổ của một mô hình chứ không phải sự sai lầm của nguyên lý mác-lênin.có trách là trách liên xô đã không giữ được đúng cái bản chất của chủ nghĩa mà đã có sự chia bè phái là cái sâu xa dẫn đến sụp đổ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CON LINH BEO VIẾT BẬY BẠ ĐỂ LỪA ĐÁM TRẺ CON ĐẤY

   Xóa
 25. Sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước XHCN Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình XHCN (mô hình kinh tế chỉ huy từ 1trung tâm tập trung quan liêu bao cấp) chứ không phải là cả một phương thức sản xuất XHCN.
  Trong chính sách kinh tế mới NEC của Lênin, ông đã chỉ rõ mô hình kt chỉ huy tập trung quan liêu bao cấp chỉ phù hợp với thời chiến, và ở mỗi giai đoạn khác nhau phải có những chính sách kt khác nhau. Nhưng từ khi stalin lên nắm quyền cho đến 1991 thì LX không hề thay đổi chính sách, tất yếu là sụp đổ.

  Trả lờiXóa
 26. sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình CNXH trong quá trình đi tới mục tiêu xây dựng XHCN. Vì thế, nó không đồng nhất với sự cáo chung của CNXH với tư cách là một lý tưởng, mục tiêu, một chế độ xã hội kiểu mới thuộc về hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa mà loài người tiến bộ đang vươn tới .

  Trả lờiXóa
 27. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong những năm 1989 - 1991 đã gây nên những hậu quả hết sức nặng nề. Đó là một tổn thất lớn trong phong trào cộng sản - công nhân quốc tế. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn tồn tại. Trật tự thế giới hai cực đã kết thúc. Nhưng đây chỉ là sự sụp đổ tạm thời của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn và một bước lùi tạm thời của chủ nghĩa xã hội - như V.I. Lênin đã nói: Nếu người ta nhận xét thực chất của vấn đề, thì có bao giờ người ta thấy rằng trong lịch sử có một phương thức sản xuất mới nào lại đứng vững ngay được, mà lại không liên tiếp trải qua nhiều thất bại, nhiều sai lầm và tái phạm không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CNXH là chủ nghĩa ăn hối lộ. Cộng chung tất cả tài sản của dân lại thành tài sản của lãnh đạo:Biệt thự hàng trăm tỷ+con cái du học nước ngoài+bố trí làm quan lớn ngồi trên đầu nhân dân

   Xóa
 28. sự sụp đổ của liên xô quả thực là một mất mát lớn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới, người anh cả đã sụp đổ khiến cho những nước xã hội chủ nghĩa khác cũng gặp phải những khó khăn nhất định, tuy nhiên việt nam cũng đã vượt qua được và bây giờ cũng đã đi vào quỹ đạo phát triển rồi

  Trả lờiXóa
 29. sự sụp đổ của liên xô và những nước đông âu chính là một cái cớ , một ví dụ không thể tốt hơn để những thế lực chống phá cách mạng lợi dụng để chống phá đảng và nhà nước ta, nhưng mọi người hãy hết sức tỉnh táo, cần phải nhận ra được âm mưu của chúng để không bị mắc lừa

  Trả lờiXóa
 30. Sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu là nguyên nhân chủ yếu để bọn phản động và các thế lực thù địch bên ngoài tuyên truyền, phủ nhận chủ nghĩa mac lenin, đây là một điều hết sức nguy hiểm, vì vậy đảng và nhà nước cần làm tốt công tác tuyên truyền về sự đúng đắn của chủ nghĩa mac lenin.

  Trả lờiXóa
 31. Mạnh Tử nói: "Dân chi vi đạo dã, hữu hằng sản giả, hữu hằng tâm; vô hằng sản giả, vô hằng tâm. Cẩu vô hằng tâm, phóng, tịch, tà, xỉ, vô bất vi dã." Nghĩa là: Cái lối của dân, là người có của sẵn, thì có sẵn lòng tốt; người không có của sẵn, thì không có lòng tốt. Nếu không có sẵn lòng tốt, thì sinh ra phóng đãng, chênh lệch, gian tà càn rỡ, không có điều gì không làm. Rõ ràng, Mạnh Tử có tư tưởng thân dân, thương người và điều Ông nói là thực tế đúng. Nghèo đói thì làm sao sẵn lòng từ tâm bố thí cứu người? Một miếng cơm mà mình đang đói, thiên hạ cũng đang đói thì chắc chắn miếng cơm ấy vào bụng của mình. Như vậy, Mạnh Tử cổ vũ : hãy làm cho dân có sẵn của tức là làm cho dân giàu. Dân giàu thì dễ làm điều tốt, dân bần cùng thì sanh đạo tặc.
  Đối với Các Mác, trái lại, Ông cho rằng sự tư hữu là nguồn gốc của nạn người bóc lột người nên hô hào xóa tư sản và gầy dựng vô sản tức là làm cho dân nghèo đi. Không những hô hào mà Ông còn thúc đẩy tiến hành cách mạng vô sản bằng bạo lực: " vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại".
  Hai triết gia lớn của nhân loại, chúng ta nên chọn ai?

  Trả lờiXóa
 32. Trên thế giới chỉ còn 5 nước theo CNXH: Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn, Lào. Bắc Hàn Cu ba thì đói gần chết. Việt Nam và Lào đứng chót bảng trong danh sách phát triển. Trung Quốc thì âm mưu thôn tính việt Nam==>CNHX hay chế độ lưu manh công sản???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mấy hôm anh không vào comment vì mất mạng, thế là mấy tên nặc danh vào xả rác trong nhà rất nhiều. Họa chăng, những tên nặc danh không đủ tài năng để tạo cho mình cái tài khỏa cho đàng hoàng hay cuộc sống của chúng là vậy? luôn ẩn mình trong bóng tối, không chịu ra mặt?? Người ta sinh cái tên để xưng hô, giao tiếp dù đó là ảo trên cộng đồng mạng, nhưng đó cũng có cái tên chứ? hay là dân chủ là rận nhỉ?????? đâu phải người đâu?

   Xóa
 33. Đi theo trí tuệ lão Mac Le với mô hình kinh tế bất hủ đói vàng mắt mà chưa chừa hả . lão Mao cũng chơi cái học thuyết Pha Hộc làm chết vài mươi triệu củng chưa sợah. CỦNG VÌ mấy cái tư duy Mac Lê mà các nước chư hầu tay sai Đông Âu sẳn sàng chém giết dân cùng máu mủ ,nay Nó sợ vãi luyện ,còn gặp bọn Nga thì Nó coi như dám chó. Nước Nga ngày xưa chưa có lão Lê là Quốc gia được các nước Châu Âu Tôn trọng vì Tài giỏi ,vì nước lớn . nước Nga từ thội Lê Nin thì bị xem là con quái vật biến Thái giết người nước khác đã đàng ,dân cùng dòng máu Nga Nó củng không tha . Nói bựa ko biết sượng hả . Stalin múc 20 ngàn dân Balan , vào Hungary múc vài ngàn dân hung, qua Tiệp khắc múc vài ngài ,sang Đông Đức múc vài ngàn ,sang áp ga nítang củng múc vài ngàn . Trước khi múc dân thì bọn Nga chuyên bắn giết các nguyen thủ các nước sau đó là đốt xác . Đầu Tiên là bùm vợ chồng Nga Hoàng và đốt xác , sau thì bùm và đốt xác vợ chồng ông bạn vàng thủ lãnh xã hôi chủ nghĩa đưc ,gọi tắt là đức Quốc xã ( Việt Nam đếch dám gội tên tiếng Việt đầy đủ vì sợ lòi ra ...) và đốt xác ,sang Hungary thì củng bùm và đốt xác vua và Hoàng hậu Hungary sau qua áp gia nítang củng bùm và đốt xác lãnh đạo áp ga nítang.
  Ngưu tầm ngưu Mã tầm Mã

  Trả lờiXóa
 34. Sở dĩ Liên Xô sụp đổ là do họ quá tin vào lãnh tụ của họ thời đó là Gorbachyov, trong khi ông ta là 1 tên phản bội, không phải ngẫu nhiên mà Gorbachyov lại được mệnh danh là kẻ phản bội vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Ông ta đã đi ngược lại học thuyết chủ nghĩa cộng sản, bằng chứng là xoá bỏ điều 6 hiến pháp và phi chính trị hóa lực lượng vũ trang.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. HỒ CHÍ MINH CŨNG CHỈ DÁM NÓI: QUÂN ĐỘI TA, TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN
   CHỈ CÓ ĐÁM CSVN VỚ VẨN BÂY GIỜ: ĐÍT CỘNG SẢN, ĐẦU TƯ BẢN. MỚI CÓ DỤ QUÂN ĐỘI TRUNG VỚI ĐẢNG. LÁO THẬT ?

   Xóa
 35. Lí do lớn nhất dẫn đến sụp đổ của Đảng Cộng Sản Liên Xô và nhà nước Liên Bang Xô Viết là việc mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng Cộng Sản Liên Xô thời bấy giờ, thế nên Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải hành động ngay để củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, có mấy comment trong này đã cho thấy điều đó là sự thật rồi.

  Trả lờiXóa
 36. Một học thuyết đòi hỏi phải có 1 mô hình để chứng minh. Mô hình thất bại tức là học thuyết đó khong còn......

  Trả lờiXóa
 37. Có thể tác giả nói đúng rằng sự sụp đổ của liên xô chỉ là sự sụp đổ của một mô hình,chưa phải sự sụp đổ của một học thuyết.

  Mác nói CNTB phát triển tột bậc sẽ tiếp nối bằng CNCS .Tuy nhiên mô hình CNCS do Mác vẽ ra lại không tưởng bởi từ khi loài người chưa xuất hiện ,những loài động vật cao cấp tuy còn sống bấy đàn nhưng chưa khi nào ,đàn nào thiếu vắng thủ lĩnh;bởi thế không thể nào có xã hội loài người ở đấy mọi người đều bình đẳng sống bên nhau không cần có nhà nước,pháp luật.Không thể có mô hình như Mác nghĩ vì ham muốn quyền lực của con người là vô hạn,xã hội chỉ có thể kiểm soát được quyền lực bằng nhà nước và luật lệ.Không một ai tự giác từ bỏ cơ hội sai khiến ,điều khiển,thao túng ,lợi dụng người khác khi có cơ hội.

  Ngoài ra tác giả cũng không thể khảng định chỉ CNCS mới là khoa học.Trong mối giai đoạn phát triển của xã hội,từ CNCS nguyên thủy,CN chiếm hữu nô lệ,CNPhong kiến,CNTB...đều là những mô hình khoa học có ý nghĩa tích cực trong tiến trình phát triển của xã hội loài người.

  Khi của cải xã hội tuôn ra như nước,đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của con người rồi thì con người vẫn có tham vọng và cần có tổ chức xã hội chặt chẽ để khám phá và chinh phục thế giới mênh mông mà sự hiểu biết của con người luôn luôn là ít ỏi.Những luật lệ mới,những mô hình tổ chức xã hội mới sẽ lần lượt ra đời nhưng cụ thể nó như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào từng thời điểm trên nấc thang chinh phục tự nhiên của xã hội loài người nhưng chắc chắn những cái được xem là nguyên lý một thời sẽ được thay thế bằng những cái mới phù hợp hơn .

  Trả lờiXóa
 38. Sự sụp đổ của Liên Xô trước hết là biểu hiện sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, sâu xa hơn là nó chứng minh một cách trung thực nhất, rõ ràng nhất sự ảo tưởng, phi khoa học của một lý thuyết do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập, V.I Lênin là người kế thừa và phát triển - Chủ nghĩa Mác - Lênin.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI CHÚNG NÓ MỬA GIỐNG NHAU, TIẾC CHO TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC LỌT VÀO TAY ĐÁM A DUA NÀY, CHÁN

   Xóa
  2. đọc bài viết và những bài bình luận trên tôi nhận ra rằng chỉ những ý nghĩ và việc làm xấu xa đen tối mới che đậy bản thân, đứng trong bóng tối để thỉnh thoảng chạy ra kêu gào thế này, kêu gào thế kia. ngày đêm lợi dụng sơ hở, tìm chỗ thiếu sót để bấu víu.
   Hỡi những con người nặc danh kia, hãy sống cho thật đoàng hoàng vào!!! về Việt Nam, mở mắt to ra mà nhìn đất nước thái bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc...!

   Xóa
 39. Tu ban nguoi dan co tat ca.xhcn nguoi Dan bi dan ap boc lot.kho ai trien mien

  Trả lờiXóa
 40. LeNin lam Thay.gobachop dot sach.keo Theo thang ansin cung dot sach.ko biet viet nam sau nay ai dot sach day.

  Trả lờiXóa
 41. Tranh luận làm gì cho mệt! Cứ nhìn vào thực tế đi: Những nước theo chủ nghĩa Mác Lê Nin sau hàng thế kỷ đến nay được gì? Cứ so sánh cuộc sống thực tế của người dân Hàn Quốc và Triều Tiên khác nhau như thế nào, cuộc sống của người dân ở Trung Hoa lục địa so với người dân Đài Loan, Hồng Kong thế nào thì biết chủ nghĩa nào là ưu việt, chế độ nào là tốt đẹp? Sao mà cứ như những con vẹt ngồi hót những câu sáo mòn ngu ngốc vậy?

  Trả lờiXóa
 42. Thiên đường mà được xây dựng trên nền tảng khủng bố, tiêu diệt, cướp giết hiếp thì kết quả là địa ngục chứ thiên đường gì. Chủ thuyết gì mà quái thai(thai của loài quỷ) sai ngay từ gốc rễ mà hàng vạn người vẫn còn đuôi mù vận hành theo đến nay vẫn còn tồn tại. Theo nhận định của các nhà tiên tri Tây Tạng trong cuốn sách "Hành trình về phương đông" có đoạn rằng: Để nhận biết được loài quỷ đầu thai tàn sát nhân loại thì làm cách nào? Các vị sư mới trả lời là khó có thể biết được, nhưng những kẻ sau khi chết thích ướp xác thì là đích thị. Trên thế giới hiện nay còn có bao nhiêu cái xác bị ướp nên đem hủy tán thì thế giới mới thái bình.

  Trả lờiXóa
 43. CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là chủ nghĩa Mác sai lầm từ tận gốc.
  Đó là nó quá kém về triết học khi tuyệt đối hóa vai trò của giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất tiên tiến ( trong khi thực chất lực lượng sản xuất tiên tiến nhất là giai cấp tư sản ).
  Marx cũng sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng giai cấp tư sản chỉ bóc lột giá trị thặng dư, trong khi thực chất giai cấp này tạo ra nhiều giá trị thặng dư nhất.

  Giai cấp công nhân thực ra chỉ là một lớp người hạ lưu của xã hội, vừa ngu dốt vừa hạn chế tầm nhìn, chỉ đáng suốt đời làm cu li cho giai cấp tư sản tiến tiến, năng động và thông minh, tài giỏi.
  Vì những sai lầm chết người như vậy, Marx ngu dốt khi cho rằng phải tiêu diệt giai cấp tư sản, đưa giai cấp công nhân lên địa vị lãnh đạo. Kết quả là những nước đi theo con đường của Mác đã triệt tiêu sức sáng tạo của những lực lượng sx tiến tiến, trong khi ngược lại đưa một lũ vô học lên nắm quyền.
  Kết quả là kinh tế lụn bại, không còn ai hăng hái sx, không ai có sáng kiến gì, tất cả chỉ là một lũ ăn cắp, lừa lẫn nhau, nói dối lẫn nhau ....Và kết cục là sụp đổ thảm hại.

  Trả lờiXóa
 44. Các nước Đông Âu phụ thuộc vào kinh tế Liên Xô và có mô hình rập khuôn Liên Xô nên một khi Liên Xô sụp đổ thì các nước này sụp đổ theo như Domino cũng không có gì quá khó hiểu.

  Nguyên nhân Liên Xô sụp đổ có thể tóm gọn chung chung vào các điểm sau:

  Nguyên nhân chủ quan

  - Tự bản thân họ không tốt. Nhân lực kém. Lãnh đạo tồi. Cán bộ, đảng viên vô tài vô đức.

  - Độc tài. Một mình Gorbachev nắm hết mọi quyền và một tay lật đổ chế độ. Các đảng viên, cán bộ chân chính không có cách nào can thiệp.

  - Độc tài về hệ thống chính trị, thiếu dân chủ trong hệ thống chính trị. Nhưng lại thả lỏng tự do ngôn luận cho bọn phản động. Các thế lực phản động quốc tế mặc sức tung hoành, tha hồ "sủa", bắc loa gióng trống chửi rủa Đảng Cộng Sản Liên Xô. Radio chống Cộng hoạt động công khai ngay kế thủ đô Moscow. Các sạp báo, nhà sách phản động tự do mua bán, trao đổi gần điện Cẩm Linh. Chống Diễn Biến Hòa Bình quá kém. Hoàn toàn chà đạp nguyên lý "dân chủ với nhân dân, chuyên chính với phản động" mà Bác Hồ đã nhắc đi nhắc lại, viết đi viết lại nhiều lần.

  Nguyên nhân khách quan

  - Mâu thuẫn dân tộc quá sâu sắc. CIA hỗ trợ cho các tiểu quốc trong Liên Xô thi nhau giành độc lập hoặc dùng chiêu bài giành độc lập để phá hoại Liên Xô.

  - DBHB tấn công quyết liệt. Lợi dụng những yếu kém, tiêu cực, tham nhũng của Liên Xô. Lợi dụng sự thả lỏng, kiểm soát ngôn luận hời hợt, dễ dãi ở Liên Xô. Bỏ tiền nuôi bọn phản động, chống Cộng trong nội bộ Liên Xô. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, nội công ngoại kích. Hiện nay có rất nhiều tài liệu, hồi ký của những cựu quan chức Liên Xô và Hoa Kỳ về công cuộc đánh phá nước này trên mặt trận tuyên truyền, truyền thông, báo chí, và DBHB để phá nát nước này như thế nào.

  Trả lờiXóa
 45. Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu và Liên Xô chỉ là một bước lùi của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tại sao? Vì XHCN thời kỳ này là xây dựng nền kinh tế bao cấp, quan liêu trong khi bộ máy của nó lại không tiếp thu những tinh hoa của nền kinh tế hiện đại, nền kinh tế thị trường. Các nhà lãnh đạo quá tự mãn vào lý thuyết Kinh tế của Mác lênin (thói kiêu ngạo cộng sản), không chịu chuyển đổi, không chịu học hỏi những cái hay của người khác. Do vậy, khi cuộc suy thoái kinh tế nổ ra, nhà nước không biết cách chăn ngặn kịp thời dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế và đời sống người dân lâm vào cảnh bần cùng...
  Về chính trị, xảy ra nạn tham nhũng và quan liêu trầm trọng ăn sâu đến tận trung ương, bạn biết đấy ở đâu có tham nhũng, bộ máy nơi đấy sẽ nhanh chóng bị mục ruỗng. Theo thống kê, có tới hơn 70% số đảng viên của Liên Xô không nắm vững chủ nghĩa Mác lênin, tha hóa về nhân cách và đạo đức
  Hai lý do trên chẳng lạ gì khi LX và Đông Âu bị sụp đổ. Các nước XHCN còn lại nhanh chóng chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và đi lên.
  Bất cứ mô hình kinh tế xã hội hiện đại nào cũng đều có sai sót của nó như CNTB ở thời kỳ đầu bóc lột công nhân dã man, người dân sống trong cảnh bần cùng... nhưng họ đã kịp chuyển đổi và thu được thành công. XHCN thời kỳ đầu cũng như vậy, phải trải qua những bài học kinh nghiệm và rút ra bài học từ quá khứ để xây dựng một mô hình tốt hơn.
  Xu hướng tiến dến một xã hội dân chủ là điều khỏi phải bàn cãi

  Trả lờiXóa
 46. Các nước công nghiệp tư bản (Tây Âu, bắc Mỹ...) dưới sự đấu tranh của tầng lớp người lao động, xã hội tư bản hình thành các hệ thống bảo hiểm xã hội tiên tiến để xoa dịu sự đối kháng giai cấp, nâng cao phúc lợi xã hội và giúp đỡ người nghèo. Trong khi các nước CNXH lại thiếu sự dân chủ thực sự, bám vào một đường lối, tư tưởng cứng nhắc đã vạch trước nên thiếu nhậy bén, chậm chạp với sự phát triển chung của toàn cầu.
  Các nước XHCN, mặc dù cũng đã luôn tìm cách hiện đại hóa đất nước, nhưng vẫn không theo kịp các nước tư bản. Với phương pháp "bao cấp" trong nhiều lĩnh vực (giao thông, y tế,lương thực, nhà ở...) để chứng minh sự ưu việt hơn nhà nước tư bản, dẫn tới thụt lùi về kinh tế, từ đó dẫn tới khủng hoảng kinh tế.
  Nhiều nước XHCN thể chế chính trị không phải đại diện cho toàn dân, rõ ràng nhất là ở các nước mà chính phủ không tự lập ra qua kháng chiến chống ngoại xâm, mà do nước khác áp đặt (như các nước đông Âu) và trợ cấp.
  Ở tất cả các nước XHCN, nền kinh tế không phát tiển theo thị trường, mà được chỉ đạo, nên thiếu thực tế về cung và cầu trong xã hội, không đầu tư đúng chỗ, chậm chạp trong áp dụng kỹ thuật mới. Ngoài ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh các nước này đều bị gánh nặng nợ nước ngoài vì cần tiền cho việc chi phí quân sự lớn, ganh đua với Tây Âu.
  Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ vì xa rời quần chúng.[6] Cuối đời Brezhnev, lãnh đạo Đảng CS Liên Xô càng ngày càng xa rời sự thay đổi, phát triển của thời đại, xa rời yêu cầu của quần chúng nhân dân. Trong tư tưởng và hành động, họ tỏ ra bảo thủ, cứng nhắc, duy trì hiện trạng theo kiểu tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Dưới thời Khrushchev và Brezhnev, về hình thức vẫn nhấn mạnh lãnh đạo tập thể, song thật ra chỉ là thay đổi từ một người quyết định thành một vài người quyết định mà thôi. Trên thực tế, không có sự thực hiện nghiêm túc của nguyên tắc tập trung dân chủ.
  Một số nước như Trung quốc, Việt Nam hiện nay đi theo chế độ XHCN mang bản sắc riêng. Trung Quốc tiến hành CNXH mang màu sắc Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều tiến hành đổi mới, loại bỏ cơ chế nhà nước quản lý tập trung, áp dụng mô hình kinh tế thị trường TBCN. Đặng Tiểu Bình có nói: "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng miễn là nó bắt được chuột". Cu Ba cũng bắt đầu tiến hành đổi mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "nặc danh", đám "rận chủ" vào góc nhìn xả rác đã vơi đáng kể, có thể 1 phần vì chúng không đủ khả năng để tạo cho mình 1 tài khoản, cũng có thể chúng quen sống trong bóng tối rồi nên không dám chường mặt ra.
   nói vậy thôi, chứ ai cũng có cái tên, cái tuổi cả nên chăng phải biết lấy 1 tài khaonr cho dễ xưng hô chứ, cứ mãi chui rúc thế,ai biết là ai?

   Xóa
 47. Sự sụp đổ thành trì của CNXH có sự góp phần rất lớn từ Tổng Bí thư M.Goócbachốp người đã từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin để đi theo một con đường khác. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của thời kỳ lịch sử lúc đó cũng đẩy Liên bang Xô Viết đến bờ diệt vong, nền kinh tế, sự khủng hoảng, chậm cải cách đổi mới, lãnh đạo thiếu sáng suốt cộng thêm việc từ bỏ những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng Cộng sản đã dẫn tới sự sụp đổ của một mô hình, học thuyết Mác- Lênin vẫn chứng minh được tính khoa học của nó chứ không như các nhà dân chủ rởm nói

  Trả lờiXóa
 48. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết là đã cho "tự do báo chí" một cách không kiểm soát. Chính vì sự phát triển tràn lan của báo chí mà đã gây chia rẽ nội bộ nhân dân các nước trong Liên bang, từ đó tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chính quyền nhà nước, dẫn tới sự sụp đổ của cả một hệ thống thành trì của chủ nghĩa xã hội thời bấy giờ. Chính vì vậy chúng ta phải nhận thức được sự nguy hiểm của luận điệu "tự do báo chí", "đa nguyên đa đảng" và tích cực phản bác lại những luận điệu sai trái đó.

  Trả lờiXóa
 49. Liên Xô sụp đổ là do có thằng phản bội quá vĩ đại, gì mà 1 kẻ phản bội lại có thể leo lên chức bí thư Đảng rồi làm mưa làm gió, trong khi đó có hàng triệu Đảng Viên vẫn theo ủng hộ ông ta, đến lúc nhà nước sụp đổ thì chẳng biết làm gì.

  Trả lờiXóa
 50. Tôi luôn tin vào xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã từng bước dẫn dắt nhân dân ta đi lên, cách đây hơn 20 năm, khi Liên Xô sụp đổ thì tôi đang còn nhỏ và có thể cảm nhận được sự thay đổi lơn lao đó đối với tổ quốc ta, nhưng con người Việt Nam vốn kiên cường và chắc chắn sẽ tiếp bước con đường mà mình đã chọn, dù chông gai đến thế nào.

  Trả lờiXóa
 51. Do ra đời trong điều kiện đặc biệt - trong vòng bao vây của chủ nghĩa đế quốc, luôn có nguy cơ bị tiêu diệt bởi chiến tranh đế quốc, trong khi cơ sở vật chất còn ở trình độ thấp (công nghiệp cơ khí, "văn minh công nghiệp ống khói") - và cũng do sai lầm chủ quan, ảo tưởng của các đảng cộng sản về sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà mô hình chủ nghĩa xã hội Soviet, ở Liên Xô cũng như ở một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, đã mang tính chất "dân chủ quân sự", phi tự nhiên, đó là:
  - Xóa bỏ mọi hình thức sở hữu tư nhân, xác lập chế độ công hữu trong toàn bộ nền kinh tế dưới hai hình thức:
  - Xóa bỏ thị trường tự do, trên thực tế đã hạn chế, triệt tiêu tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu, cạnh tranh; cũng chính là hạn chế, triệt tiêu động lực đổi mới kỹ thuật - công nghệ, động lực phát huy sức sáng tạo của con người.
  - Nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu và kế hoạch hóa dưới sự điều hành, chỉ huy trực tiếp của nhà nước.

  Sự sụp đổ của chế độ XHCN tại Liên Xô và Đông Âu là một bước lùi nhưng không có nghĩa đấy là thất bại toàn diện của CNXH. tại Việt Nam chúng ta vẫn kiên định đi theo con đường mà chúng ta đã chọn.

  Trả lờiXóa
 52. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tư tưởng Mác-Lê-nin. Vì lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng được sự sáng suốt của tư tưởng đó. Nhờ đi theo con đường CNXH mà đất nước ta đã chiến thắng 2 đế quốc Mỹ và Pháp. Nhờ theo tư tưởng này mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta thoát khỏi loạn lạc. Nguyện một lòng tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin

  Trả lờiXóa
 53. Thực sự thì sự sụp đổ của Liên Xô chỉ là một bài học để chúng ta tránh bị vấp phải mà thôi. Một trong những lí do dẫn đến sự sụp đổ này chính là tự do báo chí. Việc tự do báo chí này đã bị các thế lực thù địch với Liên Xô lợi dụng để xuyên tạc, nói xấu, đặt điều bôi nhọ chế độ XHCN dẫn đến sự sụp đổ đó. Việt Nam cần ghi nhận và kiên quyết không đi vào vết xe đổ của Liên Xô

  Trả lờiXóa
 54. Nguyên nhân Liên Xô sụp đổ có thể tóm gọn chung chung vào các điểm sau:

  Nguyên nhân chủ quan

  - Tự bản thân họ không tốt. Nhân lực kém. Lãnh đạo tồi. Cán bộ, đảng viên vô tài vô đức.

  - Độc tài. Một mình Gorbachev nắm hết mọi quyền và một tay lật đổ chế độ. Các đảng viên, cán bộ chân chính không có cách nào can thiệp.

  - Độc tài về hệ thống chính trị, thiếu dân chủ trong hệ thống chính trị. Nhưng lại thả lỏng tự do ngôn luận cho bọn phản động. Các thế lực phản động quốc tế mặc sức tung hoành, tha hồ "sủa", bắc loa gióng trống chửi rủa Đảng Cộng Sản Liên Xô. Radio chống Cộng hoạt động công khai ngay kế thủ đô Moscow. Các sạp báo, nhà sách phản động tự do mua bán, trao đổi gần điện Cẩm Linh. Chống Diễn Biến Hòa Bình quá kém. Hoàn toàn chà đạp nguyên lý "dân chủ với nhân dân, chuyên chính với phản động" mà Bác Hồ đã nhắc đi nhắc lại, viết đi viết lại nhiều lần.
  ĐIỀU ĐÓ, MINH CHỨNG CỤ THỂ CHO LÝ DO TẠI SAO? MÔ HÌNH XHCN LIÊN XÔ XỤP ĐỔ

  Trả lờiXóa
 55. Nguyên nhân Liên Xô sụp đổ có thể tóm gọn chung chung vào các điểm sau:

  Nguyên nhân chủ quan

  - Tự bản thân họ không tốt. Nhân lực kém. Lãnh đạo tồi. Cán bộ, đảng viên vô tài vô đức.

  - Độc tài. Một mình Gorbachev nắm hết mọi quyền và một tay lật đổ chế độ. Các đảng viên, cán bộ chân chính không có cách nào can thiệp.

  - Độc tài về hệ thống chính trị, thiếu dân chủ trong hệ thống chính trị. Nhưng lại thả lỏng tự do ngôn luận cho bọn phản động. Các thế lực phản động quốc tế mặc sức tung hoành, tha hồ "sủa", bắc loa gióng trống chửi rủa Đảng Cộng Sản Liên Xô. Radio chống Cộng hoạt động công khai ngay kế thủ đô Moscow. Các sạp báo, nhà sách phản động tự do mua bán, trao đổi gần điện Cẩm Linh. Chống Diễn Biến Hòa Bình quá kém. Hoàn toàn chà đạp nguyên lý "dân chủ với nhân dân, chuyên chính với phản động" mà Bác Hồ đã nhắc đi nhắc lại, viết đi viết lại nhiều lần.
  ĐIỀU ĐÓ, MINH CHỨNG CỤ THỂ CHO LÝ DO TẠI SAO? MÔ HÌNH XHCN LIÊN XÔ XỤP ĐỔ

  Trả lờiXóa
 56. Kì thật với trình độ 12 cảu mình thì không hiểu lắm( hơi ngu...) nhưng cảm thấy cái bác nặc danh í mà, như vậy có phải là phản động không??? mỗi người một quan điểm, ai cũng tự cho mình là đúng, ai cũng có lí lẽ của riêng mình...Đất nước Việt Nam thật là có tương lai...

  Trả lờiXóa
 57. Kì thật với trình độ 12 cảu mình thì không hiểu lắm( hơi ngu...) nhưng cảm thấy cái bác nặc danh í mà, như vậy có phải là phản động không??? mỗi người một quan điểm, ai cũng tự cho mình là đúng, ai cũng có lí lẽ của riêng mình...Đất nước Việt Nam thật là có tương lai...

  Trả lờiXóa
 58. sự sụp đổ của Liên xô và đông âu cũng là hệ quả của tư duy chính trị mới của goocbachop. đó là gì đó là đòi da nguyên chính trị, đa đảng đối lập đó. bây giờ việt nam cũng vậy, nếu thực hiện đa đảng sẽ có kết quả như đông âu mà thôi. nên không bao giờ dại dột để xây dựng một chế độ đa đảng như thế đâu?

  Trả lờiXóa
 59. Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác –Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông âu, Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin.Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tư tưởng Mác-Lê-nin. Vì lịch sử dân tộc Việt Nam đã minh chứng được sự sáng suốt của tư tưởng đó. Nhờ đi theo con đường CNXH mà đất nước ta đã chiến thắng 2 đế quốc Mỹ và Pháp. Nhờ theo tư tưởng này mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước ta thoát khỏi loạn lạc. Nguyện một lòng tin vào Đảng

  Trả lờiXóa
 60. hững nguyên nhân khách quan và chủ quan của thời kỳ lịch sử lúc đó cũng đẩy Liên bang Xô Viết đến bờ diệt vong, nền kinh tế, sự khủng hoảng, chậm cải cách đổi mới, lãnh đạo thiếu sáng suốt cộng thêm việc từ bỏ những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng Cộng sản đã dẫn tới sự sụp đổ của một mô hình, học thuyết Mác- Lênin vẫn chứng minh được tính khoa học của nó chứ không như các nhà dân chủ rởm đó.Độc tài. Một mình Gorbachev nắm hết mọi quyền và một tay lật đổ chế độ. Các đảng viên, cán bộ chân chính không có cách nào can thiệp

  Trả lờiXóa
 61. Các nước XHCN, mặc dù cũng đã luôn tìm cách hiện đại hóa đất nước, nhưng vẫn không theo kịp các nước tư bản. Với phương pháp "bao cấp" trong nhiều lĩnh vực (giao thông, y tế,lương thực, nhà ở...) để chứng minh sự ưu việt hơn nhà nước tư bản, dẫn tới thụt lùi về kinh tế, từ đó dẫn tới khủng hoảng kinh tế.
  Nhiều nước XHCN thể chế chính trị không phải đại diện cho toàn dân, rõ ràng nhất là ở các nước mà chính phủ không tự lập ra qua kháng chiến chống ngoại xâm, mà do nước khác áp đặt (như các nước đông Âu) và trợ cấp

  Trả lờiXóa
 62. Những nguyên nhân bên ngoài là sự chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô được xem là thành trì của phe xã hội chủ nghĩa. Những khẩu hiệu được nêu ra vào thời “hai phe”, “lưỡng cực” thể hiện quyết tâm của các nước xã hội chủ nghĩa muốn bằng những tiến bộ về kinh tế, chính trị và xã hội để giải quyết vấn đề “ai thắng ai” rốt cuộc đã không thu được kết quả, thậm chí còn chuốc lấy sự thất bại thảm hại của mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực với nhiều khiếm khuyết của nó

  Trả lờiXóa
 63. sự sụp đổ của liên xô và các nước đông âu không phải là do những sai lầm của đội ngũ lãnh đạo chứ không phải do chủ nghĩa mác leenin, một trong những nguyên nhân khiến cho liên xô và các nước đông âu sụp đổ chính là do họ đã từ bỏ chủ nghĩa mac lenin, thực tiễn đã chứng minh chủ nghĩa mac-lenin là một học thuyết vô cùng đúng đắn, nếu dựa vào chủ nghĩa mac lenin để xây dựng và phát triển đất nước chắc chắn sẽ thành công

  Trả lờiXóa
 64. sao không dám thừa nhận mấy vi, cứ xúc xiểm sự thật thế sao các bạn, nếu sự sụp đổ của Liên Xô và Đông âu do chính sự áp đặt lối tư duy chính trị mới của Goppachop : thực hiện mô hình đa nguyên chính tri, phi chính trị hóa quân sự, Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của thời kỳ lịch sử lúc đó cũng đẩy Liên bang Xô Viết đến bờ diệt vong, nền kinh tế, sự khủng hoảng, chậm cải cách đổi mới, lãnh đạo thiếu sáng suốt cộng thêm việc từ bỏ những nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng Cộng sản đã dẫn tới sự sụp đổ của một mô hình, học thuyết Mác- Lênin vẫn chứng minh được tính khoa học của nó

  Trả lờiXóa
 65. sự sụp đổ của Liên xô và đông âu là sự không tôn trong quy luật khách quan, không tôn trọng học thuyết Mác Lê Nin đối với hình thái kinh tế xã hội thì tất yếu sụp đổ thôi. thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là những gì mà cái ""Tư duy chính trị mới"" của Goppachop tiến hành

  Trả lờiXóa
 66. sự sụp đổ của các nước Đông Âu lúc bấy giờ, hãy cùng với đó là Liên Xô Viết đã bọ tan ra là điều dễ hiểu. Sau thế chiến thứ II, mặc dù là nước thắng trận nhưng Liên bang Xô Viết (goị tắt là Liên Xô) bị thiệt hại nặng nề về người và của, đặc biệt là vấp phải sự chống phá của các thế lực thù địch nói chung và các nước tư bản nói riêng. Các nước tư bản đứng đầu là Mỹ, thực hiện chiến lược "toàn cầu chống XHCN" bằng những hành động cô lập kinh tế-chính trị, cũng từ đây thế giới bước vào thời kì "chiến tranh lạnh. Mỹ đưa ra lệnh "cấm vận" đối với Liên Xô, khiến tình hình nước này đã khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, Mỹ thành lập "Khối Bắc Đại Tây Dương" (gọi tắt là NATO) để bao vây chính trị, tạo thế lực đồng minh chống XHCN. Để thoát khỏi áp lực nặng nề đó, Liên Bang Xô Viết đã thành lập "Khối quân vacsava", tạo đối trọng với NATO và thành lập "Hội đông tương trợ kinh tế" nhằm giải quyết tình trạng cô lập kinh tế của các nước phương Tây và Mỹ.

  Trả lờiXóa
 67. sự sụp đổ của các nước liên minh hay là nước Liên Xô lúc bấy giờ là nguyên nhân tất yếu xảy ra do hầu hết các chính sách của nhà nước và các nhà cầm quyền đều bẻ lái đi sai con đường mà LeNin đã vạch ra lúc xưa, kết hợp với việc áp lực thủ tiêu XHCN mà Mỹ và các nước tư bản lúc bấy giờ đã kết hợp áp dụng và thực hiện nhiều chính sách đặc biệt với liên xô lúc đó, dẫn đến hậu quả như lịch sử đã chứng minh

  Trả lờiXóa
 68. người ta muốn làm người lương thiện, muốn làm những công việc chân chính nhưng đôi khi xã hội, cuộc sống khiến họ bước vào con đường cùng khiến họ phải làm những việc mà lương tâm mình cắn dứt. Dù là vậy họ cũng vẫn phải chịu hình phạt với những hành động của mình. Còn đối với anh Diện nhà ta thì lại là ngược lại, anh là tự nguyên và cam tâm đi theo cái xấu, tình nguyện làm những chuyện thất đức. Không những thế anh còn lối kéo, lừa gạt những người dân lương thiện đi vào con đường sai trái như anh.

  Trả lờiXóa
 69. Về bản chất, sự sụp đổ ấy là sự sụp đổ của một mô hình bởi những con người không tôn trọng tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, xem đó là lỗi thời và sai lầm cho nên hệ quả tất yếu làm sụp đổ của cả hệ thống CNXH ở Liên xô và Đông Âu. Điều đó, chứng tỏ người áp dụng chủ nghĩa Mác - Lênin chứ không phải là do bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ