Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Tăng cường xây dựng Đảng trong tình hình mới


Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam quy định:
“ Đảng cộng sản Việt Nam,đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chũ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng nằm trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”


        Đảng cộng sản Viêt Nam ra đời ngày 3.2.1930 là một bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng dân tộc. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuôc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác Lênin đối với cách mạng Việt Nam, ghi dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển không ngừng nghỉ của dân tộc.

        Đảng Cộng sản Việt nam ra đời là sản phẩm của sự kết tinh chũ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam . Đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vị đại của nhân dân cả nước, là sự hiện thân sang ngời cho sự kết hơp vấn đề giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội.

       Đảng ra đời, đề ra cương lĩnh chính tị đúng đắn, theo phương hướng cách mạng vô sản, trở thành ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng, giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, về giai cấp lãnh đạo..tập hợp lực lượng và sự đoàn kết thống nhất cho lực lượng cách mạng dân tộc, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

       Đảng Cộng sản Việt nam ra đời đã tranh thủ được sư ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của hân dân thế giới về hòa bình độc lập và tiến bộ xã hội.

      Trải qua 83 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Đảng sản công Việt Nam đã thể hiện được vai trò , sứ mệnh lịch sử cả, to lớn của mình qua các kỳ đại hội , từng bước khẳng định vị thế , chỗ đứng của mình , vị thế của một Đảng chính trị duy nhất cầm quyền, đại diện cho tâm tư nguyện vọng , ý chí và hành động của toàn thể nhân dân ta; khẳng định được chính đảng duy nhất vững mạnh đại diện cho nề chính trị Việt Nam trên trường quốc tế.

     Từ trong đau khổ , khó khăn của một thời chiến tranh, đạn bom, máu lửa đến độc lập thống nhất nước nhà, non sông thu về một mối.Đảng cộng sản Việt Nam luôn là hạt nhân chính trị của chuyên chính vô sản ; lãnh đạo đất nước từng bước phát triển, xây dựng nhà nước vững mạnh hiện đại, xứng là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

     Vấn đề xây dựng Đảng luôn luôn là vấn đề quan trọng đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên tât cả các lĩnh vực.

     Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị:Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chũ nghĩa cá nhân.Tiếp tục đổi mới kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đổi mới công tác cán bộ,coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
Đó là những vấn đề cơ bản, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng Cộng sản trong sạch , vững mạnh, phát triển qua các thời kỳ. Và hiện nay, trong bối cảnh tình hình mới chúng ta quán triệt sâu sắc quan điểm đó để góp phần xây dựng Đảng, đất nước phát triển bền vững.

     Đất nước ta vừa bước qua những ngày đau thương nhất trước sự ra đi của vị đại tướng lỗi lạc Võ Nguyên Gíap- người anh hùng dân tộc; Đảng cộng sản Việt nam và nhân dân cả nước nguyện đoàn kết, thống nhất nhằm xây dựng một chính đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển; vững bước đi lên xã hội chũ nghĩa để không phụ lòng của Đại tướng đối với dân tộc Việt nam.

--  Sao Băng Thiên Sứ--

6 Nhận Xét :

 1. Thực sự việc tăng cường xây dựng Đảng trong thời gian hiện tại là cần thiết, việc chọn lọc, ngăn ngừa những hiểm họa từ trong chính tổ chức Đảng là hợp lý. Bởi tạo sao, Đảng có mạnh thì việc tổ chức, điều hành, lãnh đạo mới đúng tính chất, hợp lòng người được. Có thể thấy thời gian qua các thế lực thù địch đẩy mạnh việc tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước nổi lên mạnh mẽ, cũng phần nhiều do sai sót, sai phạm trong việc thực hiện, hành động và từ chính các cá nhân trong tổ chức Đảng CS. Đảng CSVN đươc thành lập trong quá khứ là thành quả được xác định rõ ràng từ chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chế độ XHCN đất nước Việt Nam đang đi cũng là sự kết hợp của nhiều yếu tố hợp lý cả trong chính trị, thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 2. Trong tình hình hiện nay, khi mà đất nước càng ngày càng phát triển đồng thời xã hội có nhiều hệ lụy, rất dễ cho mỗi con người trong chúng ta lầm đường lạc lối. Mà điều này là rất nguy hiểm đổi với các cán bộ quản lí nhà nước. Vì thế, việc giáo dục, đào tào và nâng cao phẩm chất chính trị cho các cán bộ là điều hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.

  Trả lờiXóa
 3. Sau 83 năm hoạt động, Đảng cộng sản đã có những thành công nhất đinh, với những con người mẫu mực từ Đảng mà trưởng thành hơn. Tuy nhiên chúng ta không thể vì thế mà lơ là công tác Đảng, xây dựng Đảng. Chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm cho Đảng vững mạnh hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 4. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch bên ngoài, những phần tử cơ hội đang lăm le chống phá Đảng và nhà nước ta thì đây là vấn đề hết sức quan trọng. Sự bành trướng của một bộ phận phản động, chống đối qua các trang mạng xã hội như: Việt Tân, thanh niên công giáo, nhật ký yêu nước…hay sự lêch hướng về chính trị của một số phần tử bị lợi dụng như Nguyên Kha, Phương Uyên, Lê Hiếu Đằng…. trong thời gian qua một lần nữa cho thấy việc nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng là vấn đề cấp thiết. Đảng cần hành động để đập tan moị âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin nơi nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Ánh sáng của Đảng luôn là ngọn đuốc soi sáng đường đi cho dân tộc. Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận quan trong cho Đảng ta từng bước xây dựng hoàn thiện về chính trị, trang bị bản lĩnh, ý chí lòng kiên định cho tổ hức Đảng nói chung và mỗi một cán bộ đảng viên nói riêng. Khẳng định được vai trò lãnh đạo duy nhất đúng đắn của Đảng, minh chứng cho những luận điệu sai trái của các thế lực chống đối, ngăn chặn một cách triệt để về âm mưu đa nguyên, đa đảng cũng như đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam của thế lực phản cách mạng cả trong và ngoài nước.

  Trả lờiXóa
 6. Chiến tranh cũng như thời bình, công tác xây dựng đất nước bảo vệ độc lập dân tộc là nhiêm vụ không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, trên tất cả mọi lĩnh vực. Nước Viêt Nam là một nước độc lập, dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, nhân dân Việt Nam là nhân dân của một nước đoàn kết, có lòng yêu nước nồng nàn. Vì vậy sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng cộng sản với nhân dân là sức mạnh to lớn trong công cuộc xây dựng, củng cố, phát triển Đảng, phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ