Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM: TÔN TRỌNG ĐỂ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA (P2)

Tính tương thích của pháp luật Việt Nam với các Công ước quốc tế


Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền được thông tin; và quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 69, 70). Nghiên cứu về các điều luật quy định tội xâm phạm an ninh quốc gia cho thấy, nội dung và hình thức của các điều luật không ngăn cản các hoạt về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do trình bày chính kiến một cách thuần túy; không hạn chế các hoạt động dân chủ, nhân quyền mang tính xây dựng, với mong muốn xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, thịnh vượng và phát triển hơn. Các điều luật quy định tội xâm phạm an ninh quốc gia chỉ điều chỉnh, ngăn chặn và xử lý các hoạt động lợi dụng núp dưới danh nghĩa tự do ngôn luận để phá hoại đất nước Việt Nam, phá hoại sự gắn kết giữa các giai tầng trong xã hội, phá hoại các quyền lợi hợp pháp khác, làm suy giảm sức mạnh quốc gia.

Việc quy định tội xâm phạm an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự cho thấy Việt Nam là một đất nước dân chủ, bình đẳng trong việc điều tra truy tố, xét xử, không phân biệt giữa tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phạm hình sự khác. Quá trình xây dựng Bộ luật Hình sự nói chung và các điều luật quy định tội xâm phạm an ninh quốc gia nói riêng theo một trình tự khoa học, chặt chẽ, minh bạch và dân chủ, từ việc đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đến việc soạn thảo từng điều luật đều có sự tham gia đóng góp của tất cả các giai tầng trong xã hội, các cơ quan, tổ chức nhà nước, các tổ chúc xã hội dân sự và toàn thể nhân dân; đồng thời tham khảo Bộ luật Hình sự của một số quốc gia khác, trên nguyên tắc tuân thủ các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Do đó, Bộ luật Hình sự không phải là sản phẩm riêng của một tổ chức, một giai cấp nào, mà là sản phẩm mang ý nguyện của đông đảo quần chúng nhân dân lao động trong toàn xã hội.

Không hiểu được bản chất, các diễn đàn cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền theo luật quốc tế
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn quốc tế, một số quốc gia và tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên quan tâm đến Điều 87, Điều 88 và Điều 258 Bộ luật Hình sự của Việt Nam, cho rằng các điều luật đó không đảm bảo tính dân chủ, dẫn đến việc các cơ quan chức năng có thể lạm quyền khi áp dụng. Điều 87 và Điều 88 nằm trong Chương 11 của Bộ luật Hình sự quy định về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 87 quy định: Tội phá hoại chính sách đoàn kết; Điều 88 quy định: Tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều 258 nằm trong Chương 20 Bộ luật Hình sự quy định về các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”:

Nội hàm của các điều luật trên luôn thỏa mãn, đảm bảo cho các hoạt động dân chủ, nhân quyền thuần túy, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, đến quyền lợi ích hợp pháp khác, vấn đề được đặt ra, hành vi như thế nào thì bị coi là nguy hại, xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia? Đồng thời, việc trấn áp các hành vi vi phạm như thế nào trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia thì bị đánh giá là vi phạm dân chủ, nhân quyền. Giải quyết bài toán về sự kết hợp hài hòa giữa chủ quyền và nhân qụyền, điều đó có nghĩa là khi đã có chủ quyền quốc gia thì phải bảo đảm các giá trị nhân quyền. Ngược lại, các hoạt động dân chủ, nhân quyền phải theo khuôn khổ của pháp luật để đảm bảo được lợi ích quốc gia, sức mạnh chế độ chính trị, trật tự an toàn xã hội và các quyền hợp pháp khác. Để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lẽ tất nhiên có thể phải áp dụng một số biện pháp hạn chế quyền tự do cá nhân, điều đó không có nghĩa là vi phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.

Chúng ta có thể có dẫn chứng điển hình nhất, như sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001, nước Mỹ thấy rõ lỗ hổng về luật pháp, cơ chế quản lý, kiểm soát bảo đảm an ninh quốc gia. Đạo luật “Yêu nước” ra đời cho phép các cơ quan chức năng có thể xâm nhập thư tín, tài khoản cá nhân, nghe lén điện thoại... cố ý vi phạm quyền con người một cách có hệ thống. Chính quyền của Tổng thống G.Bush còn “luật hóa” hình thức tra tấn dã man tại nhà tù Guantanamo và Abu Graip đối với các nghi can khủng bố để phục vụ yêu cầu về an ninh quốc gia của mình. Bên cạnh đó, nhiều nước phương Tây cũng ban hành nhiều đạo luật có nội dung vi phạm quyền con người. Chính phủ Australia cho phép giam giữ nghi can khủng bố với thời hạn lâu hơn, vi phạm Hiến pháp Liên bang. Gần đây, các Tổ chức Nhân quyền thế giới như: Ân xá quốc tế (AI), Giám sát Nhân quyền quốc tế (HRW) lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về tính chất vi phạm nhân quyền của các điều luật di trú, phân biệt đối xử... của các nước EU. Qua đây cho thấy, các nước trên thế giới đều lấy giá trị an ninh quốc gia, quyền lợi dân tộc làm hệ quy chiếu cho việc ban hành pháp luật về an ninh quốc gia để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo yêu cầu, quan điểm của mình.

Quyền con người ở Việt Nam được quy định rất rõ tại Hiến pháp 1992: “ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các quyền về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng” (Điều 50), nhưng cũng quy định rõ về nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp như: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc (Điều 77), nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bí mật quốc gia, chấp hành những quy tắc công cộng (Điều 79). Do đó, những hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phỉ báng Nhà nước, xuyên tạc, bóp méo sự thật, với mục đích chống đối, phá hoại làm mất uy tín, suy yếu chính thể, tạo dựng lòng hận thù, gây rối ren xã hội thì cần phải xử lý nghiêm minh. Chúng ta không thể chấp nhận lý lẽ nhân danh quyền tự do ngôn luận để vu cáo, xuyên tạc, chống lại Nhà nước, chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đi ngược lại lợi ích của cả dân tộc, cũng không khác gì một điều đơn giản là lấy cớ có quyền tự do đi lại để đi vào đường đã quy định là đường cấm, đường ngược chiều, gây ảnh hưởng giao thông, hành vi vi phạm đó phải bị ngăn chặn và xử lý, cũng như không thể nhân danh tự do cư trú mà có thể xâm phạm chỗ ở hợp pháp của người khác...

Tiếp cận luật nhân quyền quốc tế ta thấy rõ vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia rất được coi trọng. Khoản 3 Điều 18; Điểm b, Khoản 3 Điều 19 của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị đề cập: Quyền tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến, hay tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và những giới hạn này là sự cần thiết cho việc bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác. Hay Khoản 2, Điều 20 Công ước nêu: Mọi chủ trương, hành động nhằm gây hằn thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động phân biệt chủng tộc, thù địch hoặc bạo lực đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Như vậy, có thề khẳng định các điều luật 87, 88, 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam hoàn toàn tương thích với luật nhân quyền quốc tế.

Trên thực tế có nhiều đối tượng lợi dụng vấn đề tự do ngôn luận, tự do tôn giáo để hoạt động chống phá Nhà nước; kích động các tâm lý hận thù, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, đòi ly khai tự trị nhằm phá hoại sự thống nhất toàn vẹn lành thổ Việt Nam; thổi phồng những sai lầm, thiếu sót đơn lẻ, không mang tính đại diện của nhà chức trách địa phương, làm rùm beng vụ việc gây sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế; vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền trên các diễn đàn, phương tiện truyền thông quốc tế... làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín quốc gia. Rõ ràng, trong giai đoạn hiện nay, Điều 87, 88, 258 Bộ luật Hình sự là cần thiết cho xã hội, đảm bảo được an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự trị an xã hội, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp khác ở Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung là bảo vệ quyền con người, hệ thống pháp luật Việt Nam còn có nhiều bộ luật khác điều chỉnh như: Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Hành chính... và gần đây là Nghị quyết 388 của ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, quy định về việc bồi thường cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, tròng đó có cả hoạt động tố tụng về các điều luật quy định về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, nên hệ thống pháp luật cũng đang đòi hỏi phải không ngừng điều chỉnh, bổ sung cho đồng bộ, thống nhất; nhiều cán bộ thực thi pháp luật còn có những sai phạm cá nhân do yếu kém về trình độ, nhận thức... Do vậy, không tránh khỏi những vụ việc riêng lẻ, ít nhiều còn vi phạm quyền con người. Với tinh thần cầu thị, Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu những đóng góp thiện chí, mang tính xây dựng để đảm bảo sự nghiệp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng cũng cảnh giác, phản đối với những ý kiến mang tính áp đặt, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Hoàng Minh

23 Nhận Xét :

 1. thử hỏi một quốc gia nào không có những điều luật để đảm bảo sự vững mạnh của chế độ, của nhà nước đấy không vậy, Việt Nam cũng thế thôi, cái khác ở Việt Nam so với các nước khác đó là mô hình chính trị nó khác nên những điều luật nó cũng hơi khác thôi, và luật đó là quốc hội đưa ra, đó là ý chí của nhân dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hành động can thiệp vào công việc nội bộ của ta cũng là hành động chứng tỏ mỹ đang xâm phạm dân chủ nhân quyền rồi. cái lũ bẩn bựa ấy mà. vn thì bị bọn côn an nó dìm cho thì phải biết. đánh dân như đánh nghóe

   Xóa
  2. Những hành động đó đều chỉ với mục đích làm cho Việt Nam chúng ta yếu đi, họ sẽ dễ dàng xâm phạmtuy ở VN ko giàu nhưng hơn cái sống thọ hơn, rồi từ từ cũng ngang bằng được nước Mỹ thôi, của cải có thể tìm được nhưng mạng sống là không thể

   Xóa
  3. riêng việc này là đủ nói mỹ không xứng đáng để đánh giá nước khác về các vấn đề tự do, ở Vn luôn đảm bảo điều này nói như thế là hoàn toàn không phải. SỰ thật cái bản chất của những kẻ chuyên đi xuyên tạc là hoàn toàn không được.

   Xóa
  4. Ở Vn rất có tự do, những kẻ chỉ biết đi xuyên tạc VN là hoàn không phải, thật điên rồ, Làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thật không thể chấp nhận được những lời bọn "rận chủ" nói, thật kinh tởm.

   Xóa
  5. Tự do ở VN rõ ràng là có, đó là điều hoàn toàn không thể bàn cãi, thế mà sao có những kẻ đang hành xử xuyên tạc, vớ vẩn, ngang nhiên thế cơ chứ ? quá đáng quá đi các bác à, thiên đường mà rận chủ luôn mơ mộng sao. "Tươi đẹp" ngoài sức tưởng tượng rận nhỷ!?

   Xóa
 2. mô hình chính trị ở nước ta khác với nhiều nước tư bản trên thế giới, chính vì thế mà khi chúng ta đưa ra thẳng thắn những điều luật để bảo vệ chế độ, sự vững mạnh của nhà nước thì họ phản đối, trong khi họ không thử soi lại chính họ đi, họ cũng có những điều luật những cơ quan để đảm bảo sự vững mạnh của đất nước, chế độ họ đấy chứ

  Trả lờiXóa
 3. chuyện thường xuyên rồi, các nước tư bản luôn muốn nước ta phải theo mô hình của chúng để biến nước ta thành nước tư bản, nên cái gì ta khác chúng chúng đều phản đối cả. Việc mà luật bảo vệ chế độ thì nước nào cũng có thôi, chẳng qua ở Việt Nam rõ ràng, rõ ràng là do luật xuất phát từ ý dân, còn bên tư bản luật xuất phát từ bọn nhà giàu

  Trả lờiXóa
 4. nguyên tắc ko can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia sinh ra để làm gì vậy khi mà các nước lớn như mỹ luôn lợi dụng cái cớ nhân quyền để can thiệp vào các công việc đối nội ở VN.cái cc gì cũng xía vào.trong lúc đó bản thân nước mỹ nhìn lại mình đi xem đã chấp hành đúng bản tuyên ngôn nhân quyền chưa.khinh vãi

  Trả lờiXóa
 5. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, nên hệ thống pháp luật cũng đang đòi hỏi phải không ngừng điều chỉnh, bổ sung cho đồng bộ, thống nhất; nhiều cán bộ thực thi còn sai phạm nên không thể tránh những thiếu xót. ĐÓ là điều tất yếu.

  Trả lờiXóa
 6. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, nên hệ thống pháp luật cũng đang đòi hỏi phải không ngừng điều chỉnh, bổ sung cho đồng bộ, thống nhất; nhiều cán bộ thực thi còn sai phạm nên không thể tránh những thiếu xót. ĐÓ là điều tất yếu.

  Trả lờiXóa
 7. Với những người mập mờ về luật, lại thêm cái việc thấy người ta nói hay là tin ngay thì thấy mấy điều luật kia là sai cũng phải, không thể trách họ, có trách là trách cái đầu họ lười học hỏi, lười tìm hiểu, lười suy nghĩ mà chỉ thích ăn sẵn, thích người ta nghĩ hộ mình rồi mình cứ thế là nhai lại theo người ta nhưng chẳng biết nó là đúng hay sai.

  Trả lờiXóa
 8. Độc lập mới được tự do, mà tự do thì mới hạnh phúc. Khi an ninh quốc gia chưa được đảm bảo thì nguy cơ mất nhân quyền là rất cao nên đó là vấn đề hàng đầu

  Trả lờiXóa
 9. Điều 87, 88, 258 Bộ luật Hình sự là cần thiết cho xã hội, đảm bảo được an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự trị an xã hội, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp khác ở Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

  Trả lờiXóa
 10. nhân quyền trong mắt những kẻ chống cộng cực đoan đội lốt dân chủ nhân quyền mà nói thì phải như nhân quyền mỹ, dân chủ phương Tây mà chúng lâu nay vẫn đang đeo bám để có tuyên truyền những giá trị đó vào việt nam. và với mưu đồ chống phá đất nước của chúng khi bị xử lý thì lại rêu rao là việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền

  Trả lờiXóa
 11. xã hội ngày càng phát triển thì việc không ngừng bổ xung và hoàn thiện của pháp luật là điều không thể tránh khỏi và là việc nên làm. điều đó thể hiện rằng việt nam có tinh thần cầu tiến và việc hoàn thiện pháp luật cũng là để đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân được đảm bảo hơn.

  Trả lờiXóa
 12. việt nam luôn ton trọng quyền tự quyết của các quốc gia và không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia đó. chúng ta sẵn sàng làm bạn với bất cứ quốc gia nào tôn trọng độc lập tự chủ, chủ quyền của việt nam. vì vậy việt nam luôn mong muốn rằng các quốc gia trên thế giới cũng làm như vậy đối với việt nam. mà không phải là lợi dụng cơ hội để chống việt nam

  Trả lờiXóa
 13. chưa nói đến việc hiện nay chúng ta đã gia nhập nhiều tổ chức quốc tế mà điều kiện hà khắc để gia nhập những tổ chức đó bao gồm vả dân chủ và nhân quyền. xét tình hình thực tế hiện nay ở việt nam và trước kia chúng ta lúc nào cũng đề cao việc thực hiện dân chủ và đảm bảo quyền con người, bởi vì trải qua bao nhiêu năm áp bức chúng ta hiểu rõ giá trị của những điều đó

  Trả lờiXóa
 14. khi gia nhập các tổ chức quốc tế cũng như xu hướng toàn cầu hóa tức là chúng ta đã phải một lần vượt qua thử thách về các điều kiện và đòi hỏi trong đó có dân chủ nhân quyền. thế nhưng với âm mưu chưa bao giờ thay đổi là lật đổ chế độ ở việt nam thì những thế lực thù địch luôn hướng mũi tấn công vào việt nam

  Trả lờiXóa
 15. Sau khi Nguyễn Văn Đài (SN 1969, tại Hưng Yên), hiện trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam vì hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo Điều 88 - Bộ luật hình sự, trên một số diễn đàn, trang mạng, một số cá nhân, tổ chức cho rằng Nguyễn Văn Đài bị bắt vì các hoạt động cổ súy cho quyền con người, đồng thời quy kết, chụp mũ hoạt động nhân quyền là tuyên truyền chống Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 16. Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và dân chủ, các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của Việt Nam đều được điều chỉnh bằng hệ thống pháp luật, trong đó được cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam. Điều đó là hết sức bình thường đối vói một nhà nước, một quốc gia có chủ quyền.

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển, nên hệ thống pháp luật cũng đang đòi hỏi phải không ngừng điều chỉnh, bổ sung cho đồng bộ, thống nhất. Với tinh thần cầu thị, Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu những đóng góp thiện chí, mang tính xây dựng để đảm bảo sự nghiệp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng cũng cảnh giác, phản đối với những ý kiến mang tính áp đặt, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam hoan nghênh và tiếp thu những đóng góp thiện chí, mang tính xây dựng để đảm bảo sự nghiệp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng cũng cảnh giác, phản đối với những ý kiến mang tính áp đặt, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền nhằm mục đích xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Khi mà nhân quyền, dân chủ ngày càng trở nên phức tạp và dễ bị lợi dụng bởi bọn dân chủ phản động, chúng ta sẽ không để bị mắc bẫy dân chủ nhân quyền của bọn chúng mà cho đi an ninh quốc gia một cách dễ dàng, bởi dân chủ, nhân quyền phải luôn đi liền với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ