Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

THÊM MỘT LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHIA RẼ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI NHÂN DÂN CỦA BÙI TÍN

Lợi dụng Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh việc công khai tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, quan liêu, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là việc xử lý các phần tử có những hành vi chống đối, gây rối, kích động nhân dân làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội…, vừa qua, trên trang Blog của mình, Bùi Tín có bài viết với tiêu đề: “Coi nhân dân là thù địch, họ còn sống với ai?”. Nội dung bài viết đã xuyên tạc thực tiễn để bôi nhọ, nói xấu Đảng khi cho rằng chủ trương hiện đại hóa lực lượng dân quân xã của Đảng là nhằm mục đích “tăng cường đàn áp cơ sở, cho bọn xấu gây rối để lấy cớ hành trị dân”.Có thể thấy, luận điệu trên của Bùi Tín thực chất là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Lịch sử cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất. Chính lịch sử dân tộc và nhân dân ta đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc trên con đường đi tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đảng đã vì dân mà ra đời, mục tiêu hoạt động của Đảng là vì nhân dân, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân; nguồn sức mạnh bất tận và vô địch của Đảng là từ nhân dân, ở trong nhân dân; Đảng là của dân, vì dân, Đảng quan tâm chăm lo đến dân. Dân một lòng, một dạ theo Đảng, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng. Điều đó cho thấy, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyền duy nhất lãnh đạo, duy nhất cầm quyền ở nước ta. Và nhân dân ta đã một lòng theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng để làm nên những kỳ tích vĩ đại, những thành tựu mang tầm vóc lịch sử. Đảng đã lãnh đạo cách mạng, đưa nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, lầm than, vươn lên làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống mới, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, mọi người dân Việt Nam đều đã cảm nhận được mình là chủ thể mọi quyền lực. Trong quá trình lãnh đạo, tất cả các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến cho các cơ quan công quyền. Các cơ chế, chính sách phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được hoàn thiện và hoạt động hiệu quả. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng; là yêu cầu ứng xử của cán bộ, đảng viên trong tiếp xúc, quan hệ với dân và chăm lo đến dân… Điều 4 Hiến pháp Việt Nam đã hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Tất cả những điều này được coi là yếu tố quan trọng đảm bảo dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; xã hội ngày càng ổn định, kinh tế phát triển nhanh và bền vững… điều này được thế giới đánh giá cao, tin tưởng vào con đường phát triển của nước ta.

Như vậy, những luận điệu cho rằng Đảng ta “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín là ý đồ đen tối, công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của y./.


8 Nhận Xét :

 1. Bùi Tín là kẻ già sắp đến miệng lỗ, là đồ bỏ đi đến nơi, giờ hỏi người Việt trong nước ai thèm quan tâm ông ấy là ai, nên việc viết vài câu láo toét với báo nước ngoài kiếm bữa cơm là chuyện thường;Việc gì phải bận tâm ông ấy, hơn 20 năm nay thỉnh thoảng lại sủa ẳng lên một tiếng kiếm miếng cơm ngoại bang, loại người ấy lúc khỏe chẳng làm được gì huống hồ ngày nay.

  Trả lờiXóa
 2. Sống ở nước ngoài và quốc tịch nước ngoài thì viết cần theo lệ nước ngoài chứ, ở Pháp thì phải gọi là “Tín buồi” chứ sao cứ xưng là Bùi Tín nhỉ?

  Trả lờiXóa
 3. những luận điệu cho rằng Đảng ta “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín là ý đồ đen tối, công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của y

  Trả lờiXóa
 4. Luận điệu của Bùi Tín thực chất là nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, làm cho dân xa rời và đối lập với Đảng, thủ tiêu nguồn sức mạnh vô địch và sức sống của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 5. Những luận điệu cho rằng Đảng ta “coi nhân dân là thù địch” của Bùi Tín là ý đồ đen tối, công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, làm tổn hại đến sự ổn định chính trị – xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, lợi ích của nhân dân. Do đó, chúng ta cần hết sức cảnh giác, đề cao trách nhiệm đấu tranh, bác bỏ các luận điệu sai trái, phản động của y

  Trả lờiXóa
 6. Từ trưoc đến nay chúng ta đều bjet và hiểu rằng Đảng và Nhà nuoc ta luon coi dân là goc,đặt nhân dân lên hàng đầu,moi chủ truong đuong loi chinh sách đều huong đến dân,thế mà Bùi Tin lại nhu nhươc xuyên tạc trắng trơn nv,k thể chấp nhận đc.ong ta thực sự đang đi ngươc lại lòng dân,chia rẽ nhân dân vơj Đảng-âm mưu thâm đoc,Chúng ta cần hết sức cảnh giác

  Trả lờiXóa
 7. Từ xưa đến nay sự thật lich sử đã chứng minh mối quan hệ máu hit giữa nhân dân với Đảng,Đảng luôn hướng tới nhân dân,vi nhân dân,mọTừ xưa đến nay sự thật lich sử đã chứng minh mối quan hệ máu hit giữa nhân dân với Đảng,Đảng luôn hướng tới nhân dân,vi nhân dân,mọ quyền lợi đều thược về nhân dân,dân là chủ...ấy vậy mà giờ đây Bùi Tin có thể lợi dụng việc Đảng ta xây dựng Đảng trong sạch,chống tham nhũng...là coi dân là thù đich,thật là lời vu khống trắng trợn và xuyên tạc.Đây là lời lẽ hoàn toàn sai trái âm mưu chia cắt nhân dân với Đảng và Nhà nước chúng ta cần hết sức cảnh giác quyền lợi đều thược về nhân dân,dân là chủ...ấy vậy mà giờ đây Bùi Tin có thể lợi dụng việc Đảng ta xây dựng Đảng trong sạch,chống tham nhũng...là coi dân là thù đich,thật là lời vu khống trắng trợn và xuyên tạc.Đây là lời lẽ hoàn toàn sai trái âm mưu chia cắt nhân dân với Đảng và Nhà nước chúng ta cần hết sức cảnh giác

  Trả lờiXóa
 8. Bùi Tín là tên phản động, hắn sẽ bị trừng trị đích đáng

  Trả lờiXóa

 
Chia sẻ